Роль маркетингових досліджень в управлінні машинобудівними підприємствами

Автори:
Нянько Віталій Миколайович
Сторінки:
232 - 243
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті узагальнено сутність системи маркетингу та місце маркетингових досліджень у цій системі, розглянуто поняття економічної ефективності та результативності маркетингових досліджень, запропоновано організаційні напрями удосконалення маркетингових досліджень у діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування, розкрито особливості проведення маркетингових досліджень у сучасних умовах управління підприємствами машинобудування, обґрунтовано роль маркетингових досліджень в управлінні машинобудівними підприємствами.


Ключові слова
система маркетингу, маркетингові дослідження, управління підприємством, маркетингова інформація, управлінські рішення, економічна ефективність, результативність маркетингових досліджень


Посилання
 1. Амоша О.І. Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньострокову перспективу) / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразька // Економіка промисловості. – 2008. – № 4. – С. 3-21.
 2. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова.– К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 612 с.
 3. Геєць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / В. Геєць. – К. : Ін-т екон. прогноз. ; Фенікс, 2003. – 1008 с.
 4. Данилишин Б.М. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / Б.М. Данилишин, І.С. Калініченко, В.А. Романеско, Н.В. Тарасова та ін. ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 308 с.
 5. Захаркіна Л.С. Збалансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств у процесі стратегічного планування / Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3 (93). – С. 88-95.
 6. Карачина Н.П. Машинобудування України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку за умов економічної кризи [Електронний ресурс] / Н.П. Карачина // Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2881/1/11.pdf.
 7. Колісник М.К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції / М.К. Колісник, К.Е. Сміх // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 163-173.
 8. Малхорта Нэреш К. Маркетинговые исследования : практическое руководство / Нэреш К. Малхорта ; пер. с англ. ; 3-е изд. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 960 с.
 9. Павленко А.Ф. Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А. Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – 584 с.
 10. Романенко В.А. Концептуальні підходи до розвитку машинобудування в Україні / В.А. Романенко // Проблеми науки. – 2002. – № 9. – С. 28-31.
 11. Савченко В.І. Українському селу – надійну вітчизняну техніку / В.І. Савченко // Техніка АПК. – 2006. – № 5. – С. 8-9.
 12. Савченко С.М. Конкурентоспроможність українського машинобудівного комплексу на зовнішніх та внутрішніх ринках / С.М. Савченко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2011. – № 29. – С. 20-29.
 13. Яковенко В.П. Пріоритети розвитку сільськогосподарського машинобудування та ринку техніки і технічного сервісу / В.П. Яковенко // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 11-14.
 14. Bryman A. Business Research Methods / A. Bryman, E. Bell. – Oxford University Press, 2007. – 786 p.
 15. Berry L.L. Relationship Marketing in Emerging Perspectives on Services Marketing / L.L. Berry, G.L. Shostak, G. Upah. – Chicago : AMA. – 1983. – P. 25-28.
 16. Błuszkowski J. Metody badan marketingowych / J. Błuszkowski, J. Garlicki. – Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Społka z o. o.Warszawa, 1991.
 17. Siva K. The New Marketing Research Systems – How to Use Strategic Database Information for Better Marketing Decision / K. Siva, R. Balasubramanian // Journal of the Academy of Marketing Science. – Spring 1996. – P. 179-181.