Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу

Автори:
Маслак Ольга Іванівна, Безручко Ольга Олександрівна
Сторінки:
201 - 212
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджуються особливості управління потенціалом підприємства з урахуванням клімату стадії його життєвого циклу. Досліджено основні підходи, функції та механізми управління економічним потенціалом. Обґрунтовано взаємозв’язок стану та пріоритетності розвитку потенціалу з етапами розвитку суб’єкта господарювання. Подано систему основних пріоритетних програм розвитку фірми, актуальних у різних умовах діяльності, за різного рівня використання потенціалу, обсягу невикористаних резервів його розвитку.


Ключові слова
потенціал, стадія життєвого циклу, програма розвитку, управління, резерви, функції управління


Посилання
 1. Ареф’єва О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О.В. Ареф’єва, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7(85). – С. 71-76.
 2. Григораш О.В. Концептуальний підхід до управління економічним потенціалом торговельних підприємств / О.В. Григораш // Економіка і організація управління. – 2012. – № 2(12). – С. 105-112.
 3. Жариков В.Д. Механизм планирования и оценки экономического потенциала промышленного предприятия / В.Д. Жариков, С.Ю. Воевокин // Университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 4(42). – С. 193-199.
 4. Кирпиченко К.С. Аналіз основних принципів і методів управління підприємством / К.С. Кирпиченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – С. 345-347.
 5. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
 6. Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємства промисловості: формування, оцінка, управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук. – Харків : НТУ «Харківський політехнічний ін-т», 2006. – 37 с.
 7. Матвеев В.А. Резервы повышения эффективности управления промышленными предприятиями : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством / Виталий Александрович Матвеев. – Саратов, 2011. – 24 с.
 8. Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия : монография / И.П. Отенко. – Харьков : ХНЭУ, 2006. – 256 с.
 9. Плехова Ю.О. Теория и методология реализации резервов развития промышленных предприятий в постиндустриальной экономике : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) / Юлия Олеговна Плехова. – Нижний Новгород, 2008. – 45 с.
 10. Сокиринська І.Г. Вплив стадії життєвого циклу на стан динамічної рівноваги підприємства / І.Г. Сокиринська // Экономика и управление. – 2011. – № 4. – С. 68-74.
 11. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.
 12. Штерн Г.Ю. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств Харківського регіону [Електронний ресурс] / Т.Ю. Штерн. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/3 2565/1/96.pdf.