Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства

Автори:
Магас Наталія Василівна
Сторінки:
142 - 151
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті запропоновано авторський підхід до інтегрального оцінювання стану конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств. З використанням експертного опитування розроблено шкалу оцінювання відносної важливості та матрицю попарних порівнянь критеріїв, отримано та охарактеризовано результати аналізу рівня важливості «локальних векторів» у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Проаналізовано конкурентні переваги та за основними критеріями оцінювання визначені рейтингові позиції роздрібних торговельних підприємств Виноградівського району Закарпатської області. Зазначено напрями та можливості використання отриманих результатів з метою удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі.


Ключові слова
конкурентоспроможність підприємства, роздрібна торгівля, інтегральне оцінювання, роздрібне торговельне підприємство, критерії конкурентоспроможності


Посилання
  1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати ; пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь. – 1993. – 278 с.
  2. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України : стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т.Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.
  3. Васильців Т.Г. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : монографія / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, А.М. Гуменюк. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – 248 с.
  4. Городня Т.А. Економічна та фінансова діагностика : навч. посібник / Т.А. Городня, І.П. Мойсеєнко. – Л. : «Магнолія 2006», 2008. – 262 с.
  5. Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О. Терещенко // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 38-44.
  6. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса: Опыт компаний малого и среднего бизнеса / Л.В. Шуклов. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 240 с.
  7. Соболєв В.О. Механізм розвитку роздрібної торгівлі: організаційно-економічні засади : монографія / В.О. Соболєв. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2009. – 347 с. 
  8. Міценко Н.Г. Діагностика дієвості економічного механізму торговельного підприємства : монографія / Н.Г. Міценко, Н.І. Дуляба. – Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 224 с. 
  9. Глухов В.В. Экономика знаний / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. – СПб. : Питер, 2003. – 528 с.
  10. Вумек Дж.П. Бережливое производство: Как избавиться от потер и добиться процветания вашей компании / П.Дж. Вумек, Д.Т. Джонс ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004.