Комплексна схема управління іміджем підприємства на етапах його життєвого циклу

Автори:
Колодка Анна Віталіївна
Сторінки:
132 - 141
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті сформовано загальну схему управління іміджем на етапах життєвого циклу підприємства з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов господарювання. Виконано системний аналіз концепцій управління іміджем. Розкрито сильні та слабкі сторони підходів до формування та управління іміджем підприємства,. Розроблено рекомендації щодо використання підходів до управління іміджем на етапах життєвого циклу підприємства


Ключові слова
концепція управління іміджем, етапи життєвого циклу підприємства, іміджева політика, корпоративний імідж, іміджмейкінг


Посилання
 1. Алешина И.В. Корпоративный имидж: стратегический аспект / И.В. Алешина // Маркетинг. – 2003 – № 7. – С. 24.
 2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз / И.Л. Викентьев. – Киев : Наукова думка, 1997. – 254 с.
 3. Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании (общий подход и рекомендации) / М. Вишнякова // Маркетинг. – 2003. – № 5. – С. 29.
 4. Горбаткин Д. Подходы к формированию имиджа организации в среде современных менеджеров [Електронний ресурс] / Д. Горбаткин // Корпоративная имиджелогия. –  2007. – № 1. – Режим доступу:  http://www.ci-journal.ru/article/82/200701image_organization.
 5. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – СПб. : Питер, 2000.
 6. Жданова Т.С. «Ленивый маркетинг». Принципы пассивных продаж / Т.С. Жданова. – Дашков и К, 2009. – 148 с. 
 7. Колодка А.В. Стратегічне управління іміджем промислового підприємства / А.В. Колодка // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2 ч. / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1. – С. 224-228.
 8. Ілляшенко С.М. Роль іміджу у забезпеченні економічної безпеки підприємства / С.М. Ілляшенко, А.В. Колодка // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід : колективна монографія / за науковою редакцією д-ра екон. наук, професора Хлобистова Є.В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642 с. 
 9. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. – М. : Высшая школа , 1995. – С. 72.
 10. Родионова Е.В. Инновационный подход к управлению персоналом / Е.В. Родионова // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – 2011. – № 5.
 11. Сытников А. Репутация компании и управление персоналом / А. Сытников // Имидж контакт. – 2003. – № 7. – С. 31.
 12. TACIS: The European Union's Tacis Programm [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rsci.ru/grants/fonds/100.php.