Концепція холістичного маркетингу: сутність та теоретичне підґрунтя

Автори:
Борзаковська Людмила Василівна
Сторінки:
85 - 94
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті систематизовано погляди науковців щодо розкриття сутності категорії «холістичний маркетинг» та складових елементів цієї концепції. Наведене власне визначення холістичного маркетингу. Досліджено існуючі підходи до побудови структурної моделі холістичного маркетингу та проаналізовано їх основні недоліки. Подано та обґрунтовано авторське бачення сучасної моделі холістичного маркетингу.


Ключові слова
холістичний маркетинг, партнерський маркетинг, соціально-етичний маркетинг, інтегрований маркетинг, внутрішній маркетинг, промислове підприємство


Посилання
 1. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К. : Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
 2. Beinhocker E.D. Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics. / Eric D. Beinhocker. – Boston : Harvard Business School Press, 2006. – 530 p.
 3. Козлова О.А. Теория и методология формирования рынка органической продовольственной продукции на основе холистического маркетинга : автореф. дис.  д-ра экон. Наук : 08.00.05 / Оксана Александровна Козлова. – Омск : ОГУ им. Ф.М. Достоевского, 2011. – 43 с.
 4. Загорна Т.О. Концепція холістичного маркетингу: джерела проблематики та елементи / Т.О. Загорна, О.М. Стасюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 32-38.
 5. Булах І.В. Поняття соціально-відповідального маркетингу / І.В. Булах, Г.А. Какуніна, О.О. Черних // Вісник ХНУ. – Серія: Економічні науки. – 2010. – Т. 4, № 5. – С. 67-69.
 6. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.
 7. Олефіренко О.М. Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання / О.М. Олефіренко, Ю.О. Олефіренко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – №3 (7). – С. 200-207.
 8. Криковцев А.А. Холистический маркетинг в системе бизнес-взаимодействий предприятий / А.А. Криковцев // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. 1. – С. 85-89.
 9. Абрамович О.К. Асортиментна політика підприємства як елемент стратегії холістичного маркетингу / О.К. Абрамович // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2009. – № 7. – С. 138-146.
 10. Чучко Н.О. Підходи щодо визначення  впливу ІКТ на розвиток міжнародного туризму / Н.О. Чучко // Прометей. Становлення та розвиток на регіональному рівні індустрії послуг. – 2010. – №2 (32). – С. 225-230.
 11. Семеняк І.В. Основні тенденції розвитку сучасного менеджменту маркетингу / І.В. Семеняк, В.А. Євтушенко // Вестник Харьковского национального университета «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск  «Технический прогресс и эффективность производства». – 2010. – № 5. – С. 146-156.
 12. Робул Ю.В. Холістична концепція ефективності маркетингу / Ю.В. Робул // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. 2. – С. 124-130.
 13. Герасимяк Н.В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу  [Електронний ресурс] / Н.В. Герасимяк // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/index.php.