Дослідження факторів маркетингового ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна
Сторінки:
40 - 48
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено та систематизовано фактори маркетингового ціноутворення, визначено їх характерні риси. Надано пропозиції щодо удосконалення процесу ціноутворення для вітчизняних промислових підприємств.


Ключові слова
ціна, ціноутворення, фактори ціноутворення, промислові підприємства


Посилання
 1. Белявцев М.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М.І. Белявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 332 с.
 2. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : монографія / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. –149 с.
 3. Мельник Л.Г. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Л.Г. Мельник, Л.В. Старченко, О.І. Карінцева. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. – 240 с.
 4. Примак Т.О. Маркетинг : навч. посіб. / Т.О. Примак. – К. : МАУП, 2007. – 228 с.
 5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. – М. : Бизнес-книга; ИМА-Кросс. Плюс, 1995. – 702 с.
 6. Турченюк М.О. Маркетинг : підручник / М.О. Турченюк, М.Д. Швець. – К. : Знання, 2011. – 318 с.
 7. Данченок Л.А. Маркетингoвое ценообразование и анализ цен : учебное пособие / П.А. Данченок. – М. : МЭСМ, 2004. – 100 с.
 8. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / А.О. Длігач. – Київ, 2005. – 301 с.
 9. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / С.І. Дугіна – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с.
 10. Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 1134 с.
 11. Корж М.В. Маркетинг : навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.В. Корж – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с. – Режим доступу: http://pidruchnyki.ws/1263111336701/
 12. marketing/tsinoutvorennya_produktsiyu_firmi#185.
 13. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Я.В. Литвиненко – К. : Знання, 2010. – 294 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/ 11541121/marketing/chinniki_yaki_vplivayut_tsini#729.
 14. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.Є. Мазур – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 480 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/ 1566021236834/marketing/klasifikatsiya_faktoriv_tsinoutvorennya_metodi_analizu#474.
 15. Петруня Ю.Г. Маркетинг : навч. посіб. / Ю.Г. Петруня. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2010. – 351 с.
 16. Корінєв В.Л. Аналіз ціноутворюючих чинників / В.Л. Корінєв // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 101-107.
 17. Радченко О.А. Фактори впливу на стратегічний розвиток підприємств-виробників споживчих товарів / О.А. Радченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. (171). – С. 156-159.