Механізм управління екологічною безпекою економічних систем на засадах маркетингу

Автори:
Кучмійов Андрій Володимирович
Сторінки:
251 - 259
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розкрито особливості застосування маркетингового підходу в площині управління екологічною безпекою економічних систем на прикладі регіону та підприємств у його межах. Розроблено науково-методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму управління екологічною безпекою на засадах маркетингу. Запропоновано як показник оцінки ефективності розробленого механізму використовувати рівень екологічної безпеки регіону, співвіднесений із витратами на формування, підтримання функціонування та розвиток даного механізму.


Ключові слова
екологічна безпека, механізм управління, маркетинг, економічна система, регіон, підприємство


Посилання
 1. Быстряков И.К. Экологическая безопасность: оценка и управление пространством развития хозяйственных систем / И.К. Быстряков // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр.– К. : РВПС України НАН України, 2004. – С. 6-16.
 2. Синякевич І.М. Принципи екологічної політики: погляд крізь призму глобальних екологічних загроз / І.М. Синякевич // Продуктивні сили України. − 2007. − № 2 (003). − С. 230-235.
 3. Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / відп. ред. С.І. Дорогунцов. – К. : Агентство «Чорнобильінтерінформ», 2004. – 334 с.
 4. Хлобистов Є.В. Підходи до створення управлінської системи екологічної безпеки регіону / Є.В. Хлобистов, І.В. Шевченко // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. – 2009. – Вип. 6, Ч. 2. – С. 20-28.
 5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – СПб : Питер Ком, 1999. – 896 с.
 6. Эванс Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Берман : сокр. пер. с англ.. – М. : Экономика, 1990. – 350 с.
 7. Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг / О.В. Прокопенко. – К. : Знання, 2012. – 319 с.
 8. Садченко Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы / Е.В. Садченко, С.К. Харичков. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2001. – 146 с.
 9. Бурков В.Н. Механизмы управления эколого-экономическими системами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков, А.В. Щепкин / под ред. С.Н. Васильева. – М. : Издательство физико-математической литературы, 2008. – 244 с.
 10. Веклич О. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні / О. Веклич // Економіка України. – 1998. – № 9. – С. 65-74.
 11. Герасимчук З.В. Екологічна безпека регіону: діагностика і механізм забезпечення / З.В. Герасимчук, А.О. Олексик. – Луцьк : Надстир’я, 2007. − 278 с.
 12. Іванова Т.В. Механізм управління природокористуванням і екологічною безпекою / Т.В. Іванова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – 2011. – Вип. 1.
 13. Ілляшенко І.О. Формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління природно-техногенною та екологічною безпекою на засадах сталого розвитку [Електронний ресурс] / І.О. Ілляшенко // Ефективна економіка. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1713.
 14. Фролова А.В. Формування організаційно-економічного механізму управління забезпеченням екологічної безпеки держави [Електронний ресурс] / А.В. Фролова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2011_4/Frolova_411.htm.
 15. Green marketing. – Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Green_marketing.