Теоретико-методичні засади створення спрощуючих інновацій (на прикладі наметових таборів КУСОР «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання»)

Автори:
Ілляшенко Наталія Сергіївна, Ронь Ярослав Олексійович
Сторінки:
24 - 39
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначено найбільш перспективні для вітчизняних (кризових чи посткризових) умов види інноваційної діяльності, зокрема, створення і впровадження спрощуючих інновацій. Автори розглядають їх як вид інновацій, що передбачають створення нової споживчої якості за рахунок відсіювання зайвих функцій та властивостей, тим самим зменшуючи вартість новинки, при цьому зберігаючи унікальність шляхом правильного позиціонування та розставляючи правильні акценти в бік новизни. Розроблено методичний підхід до обґрунтування доцільності створення спрощуючих інновацій, який базується на засадах функціонально-вартісного аналізу. Визначена послідовність процедур створення і впровадження спрощуючих інновацій. Відповідно до розробленого підходу виконане обґрунтування низки інноваційних організаційних змін у діяльності Комунальної установи Сумської обласної ради «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання», упровадження яких дало новий поштовх його розвитку в умовах обмеженого фінансування, що пов'язано з наслідками економічної кризи.


Ключові слова
класифікація інновацій, спрощуючі інновації, обґрунтування створення спрощуючих інновацій, функціонально-вартісний аналіз інновацій, організаційні інновації, інноваційна форма відпочинку дітей та молоді


Посилання
 1. Біловодська О.А. Вибір товаровиробником маркетингового каналу як засіб забезпечення його інноваційного розвитку / О. А. Біловодська / Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія / І.М. Грищенко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, В.В. Лойко та ін.; за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. М.П. Денисенко, д.е.н., проф. А.П. Гречан, к.е.н., доц. В.В. Лойко. – Донецьк : РВВ. ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 294-309.
 2. Біловодська О.А. Розроблення методичного підходу щодо вибору маркетингового інноваційного рішення з множини існуючих альтернатив / О.А. Біловодська, О.Ф. Грищенко // Розвиток сучасної логістико-орієнтованої економіки : збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. – С. 348-357.
 3. Галиця І.О. Трансформація характеру менеджменту у контексті активізації інноваційно-інвестиційних процесів / І.О. Галиця // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1. – С. 67-72.
 4. Голиченко О.Г. Типичные модели инновационного поведения предприятий / О.Г. Голиченко, Ю. Балычева // Инновации. – 2012.  – № 2. – С. 19-28.
 5. Дайновський Ю.А. Типові напрями організаційно-економічних, управлінських і маркетингових трансформацій під час проектування інноваційних змін // Ю.А. Дайновський, Л.К. Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 13-21.
 6. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / [О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.]; під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. –
 7. 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.
 8. Зайцева А.С. Новые акценты в развитии инновационной деятельности: инновации, инициируемые пользователями / А.С. Зайцева, О.Р. Шувалова // Форсайт. – 2011. – Т. 5. –  № 2. – С. 16-32.
 9. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. – К. : Фенікс, 2011. – 76 с.
 10. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.
 11. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др. ; под ред. С.Д. Ильенковой. – М. : Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. – 327 с.
 12. Комарницький І.М. Облік витрат на інновації: вітчизняний та зарубіжний досвід / І.М. Комарницький, Р.Л. Цебень // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, T. 4. – С. 234-237.
 13. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
 14. Кузнецова Т.Е. Инновации и экономика / Т.Е. Кузнецова, В.А. Рудь // Форсайт. – 2011. –  Т. 5, № 2. – С. 34-47.
 15. Кузнецова Т.Е. Факторы эффективности и мотивы инновационной деятельности российских промышленных предприятий / Т.Е. Кузнецова, В.А. Рудь // Форсайт. – 2011. – Т. 5, № 2. – С. 34-47.
 16. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2010. – 621 с.
 17. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент : учебник / В.Г. Медынский. – М. : Инфра-М, 2002. – 295 с.
 18. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / За заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 432 с.
 19. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за заг. ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – 458 с.
 20. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ю.П. Морозов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 248 с.
 21. Нагорний Є.І. Розроблення методичного апарату до прийняття обґрунтованого рішення про готовність інноваційної продукції до виходу на ринок / Є.І. Нагорний // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 35 (Частина 1). – 2012. – С.167-172.
 22. Нагорний Є.І. Удосконалення методики пошуку оптимальної моделі нової продукції / Є.І. Нагорний // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. - №13. – С. 64-70.
 23. Перерва П.Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П.Г. Перерва, О.В. Жегус // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – 2011. – Випуск 26. – С. 174-180.
 24. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия / А.И. Пригожин. – Политиздат, 1989. – 270 с.
 25. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.
 26. Bowonder B. Venture Capital and Innovation: The Indian Experience / B. Bowonder, S. Mani // Paper presented at the International Conference on the theme jointly organized by UNU/INTECH and EU-DG Research. 7-8 November 2002. – Brussels. Belgium, 2002.
 27. Orr G. Unleashing innovation in China [Електронний ресурс] / G. Orr // Online Business journal of McKinsey & Company «McKinsey Quarterly», January 2012. – Режим доступу: http://www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Innovation/Unleashing_innovation_in_China_2725.
 28. Orr G. A CEO’s guide to innovation in China [Електронний ресурс] / G. Orr, E. Roth // Online Business journal of McKinsey & Company «McKinsey Quarterly», February 2012. – Режим доступу: http://www.mckinseyquarterly.com/A_CEOs_guide_to_innovation_ in_China_2919.
 29. Salge T.O. Benefiting from Public Sector Innovation: The Moderating Role of Customer and Learning Orientation / T.O. Salge // Public Administration Review. – 2012. – Vol. 72, Issue 4. – P. 550-560.
 30. Sennes R. Innovation in Brazil: Public Policies and business Strategies [Електронний ресурс] / R. Sennes. – Режим доступу: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Innovation%20Public%20 Private%20Strategies%20English.pdf.
 31. Shapira Ph. The Innovation System and Innovation Policy in the United States [Електронний ресурс] / Ph. Shapira, J. Youtie. – Режим доступу: http://works.bepress.com/pshapira/19.
 32. Stenberg L. Government Research and Innovation Policies in Japan [Електронний ресурс] / L. Stenberg. – Режим доступу: http://www.innovation.lv/ino2/publications/japan.pdf.
 33. World Economic Forum (2011), The Global Competitiveness Report 2010-2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport _2010-11.pdf.
 34. World Economic Forum (2012), The Global Competitiveness Report 2011-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.
 35. World Economic Forum (2013), The Global Competitiveness Report 2012-2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/.