Розвиток маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері

Автори:
Мішенін Євген Васильович, Мішеніна Наталія Вікторівна, Ярова Інесса Євгенівна
Сторінки:
209 - 219
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичні засади формування маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері: визначено його сутнісно-змістовну основу; організаційні форми  реалізації. Запропоновано методичні підходи до встановлення верхнього рівня цін на створення протиерозійних та полезахисних лісових насаджень, які мають характер екосистемної продукції.


Ключові слова
лісоресурсна сфера, екологічний менеджмент, екологічно орієнтований маркетинг, екосистемна продукція та послуги, еколого-економічний механізм маркетингового управління, ціна на екосистемну продукцію та послуги


Посилання

Садченко Е.В. Принципы и концепции экологического маркетинга : монографія / Е.В. Садченко. – Одесса : Изд-во «Астропринт», 2002. – 400 с.
Ілляшенко С.М. Екологічний маркетинг / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко // Економіка України. – 2003. – № 12. – С. 56-61.
Харионовская И.В. Развитие элементов экологического менеджмента в лесопользовании / И.В. Харионовская // Лесное хозяйство. – 2004. – № 3. – 32 с.
Лебедевич С.І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту підприємств : монографія / С.І. Лебедевич – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 340 с.
Максымив Л.И. Mенеджмент устойчивого лесного хозяйства в контексте постулатов экологической экономики / Л.И. Максымив, И.П. Соловий, Л.Д. Загвойская // Экономика природопользования. – 2008. – № 6. – С. 107-114.
Лукьянчинков Н.Н. Экономика и организация природопользования : учеб. для студ. Вузов / Н.Н. Лукьянчинков, И.М. Потравный. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 592 с.
Писаренко А.И. Какая лесная политика нужна Росси? / А.И. Писаренко // Лесное хозяйство. – 2006. – № 2. – С. 2-5.
Хенне Г. Экосистемный подход [Електронний ресурс] / Гудрун Хенне / Сайт «Всё о российских лесах». – Режим доступу: http://www.forest.ru/rus/org/trn/tn/38/38-9.html.
Бобылёв С.Н. Экосистемные услуги и экономика / С.Н. Бобылёв, В.М. Захаров. – М. : ООО «Типография ЛЕВКО», Институт устойчивого развития // Центр экологической политики России, 2009. – 72 с.
Котко А.А. Включение экосистемной продукции и услуг в систему экономических взаимоотношений [Електронний ресурс] / А.А. Котко // Электронный журнал Bio Dat. – Режим доступу: http://www.biodat.ru/doc/lib/kotko3.html#1.
Kerchner C. The Value of Kol River Salmon Refuge’s Ecosystem Services / C. Kerchner, R. Boumans, W. Boykin-Morris // Report. – Wild Salmon Center, 2008. – 52 p.
Landell-Mills N. Silver bullet or fools’ gold? A global review of markets for forest environmental services and their impact on the poor / N. Landell-Mills., I. Porras. – International Institute for Environment and Development (IIED). – London, March 2002. – 272 p.
Платежи за экосистемные услуги: теория, методология и зарубежный  опыт практического использования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wildnet.ru/docs/Plateji.pdf.
Ярова І.Є. Екологічні та соціальні орієнтири розвитку маркетингу у лісовому господарстві / І.Є. Ярова // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : зб. тез доповідей 3-ої наук.-практ. конф., (м. Суми, 29 вересня – 1 жовтня 2010 р). – Суми, 2010. – С. 235-237.
Мішенін Є.В. Екологічний аудит сільськогосподарського землекористування (організаційно-економічні засади) : монографія / Є.В. Мішенін, Т.І. Пізняк. –Харків : «Бурун і К», 2012. – 176 с.
Мишенина Н.В. Социальный маркетинг в контексте развития информационного общества / Н.В.Мишенина // Социально-экономические проблемы информационного общества : монография; под ред. Л.Г. Мельника, М.В. Брюханова. – Суми : Університетська книга, 2010.– Вип. 2. – С. 761-775.
Ярова І.Є. Розвиток економічних інструментів екологічного менеджменту у лісовому комплексі / І.Є. Ярова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. – Вип. 9/2 (44). – С.165-171.
Ценообразование на предприятии: виды цен, налоги, переоценка, отражение в учете // Эпсилон. Информационный тематический сборник по налогообложению и бухгалтерскому учету. – Харьков. – 1997. – Вып. 2. – С. 25-27.
Mishenin E. Ecological economic principles of integrated process management for forestry and agriculture / E. Mishenin, I. Yarovaya // Ecological economics and sustanaible forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpatian Mountains. Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton. – Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 2009. – P. 317-331.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ. – М. : Ростинтэр, 1996. – 704 с.