Інноваційні передумови формування системи освіти в умовах економіки знань

Автори:
Семенюк Світлана Богданівна
Сторінки:
175 - 182
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті викладена теоретична концепція формування і розвитку системи освіти в економіці нового типу – економіці знань, зокрема, проаналізовано підходи різних авторів до змісту поняття «економіка знань», визначено сутність та природу знань, які необхідні сьогодні на ринку праці, викладено основні завдання, що стоять перед системою освіти.


Ключові слова
економіка знань, знання, система освіти, інноваційна економіка, компетентність, професійні якості, творчість


Посилання
 1. Бакова І.В. Інформаційні технології як інноваційний засіб формування економіки знань [Електронний ресурс] / І.В. Бакова, О.І. Пронін. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/informacijani_tehnologii.php.
 2. Беккер Г.С. Человеческое поведение. Экономический поход. Избранные труды по экономической теории: [пер. с англ.] / Г.С. Беккер; сост., науч. ред. послесловия Р.И. Капелюшников; предисловие М.И. Левин. – М.: ГУВШЭ, 2003. − 672 с.
 3. Глухов В.В. Экономика знаний: учеб. пособие / В.В. Глухов. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-н-Д. : Питер, 2003. – 527 с.
 4. Друкер Питер Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества / Ф.П. Друкер. – М. : Вильямс, 2007. – 336 с.
 5. Макаров В.Л. Экономика знании: уроки для России / В.Л. Макаров // Весник Российской Академии наук – 2003. – № 5. – С. 450-456.
 6. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М. : Прогресс, 1966. – 462 с.
 7. Сафаралиев Г.К. Подготовка кадров для инновационной сферы: проблемы и пути их решения / Г.К. Сафаралиев // Экономика и управление. – 2008. – № 6 (38). – С. 6-8.
 8. Старовойт О.В. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку освіти [Електронний ресурс] / О.В. Старовойт. – Режим доступу: http://osvitata.com/osvita-ta-ekonomika/ekonomika-znan-u-strategi-innovatsiynogo-rozvitku-osviti.html
 9. Мельниченко А.А. Трансформації вищої економічної освіти в епоху суспільства знань: філософська рефлексія / А.А. Мельниченко, А.М. Сингаївська // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць – К., 2008. – Вип. 75. – С. 205-223.
 10. Федулова Л.І. Економіка знань : підруч. / Л.І. Федулова; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 600 с.
 11. Федулова Л.І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорії і практики розбудови в Україні / Л.І. Федулова, Т.М. Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010 – № 4 (106). – С. 73-86.
 12. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] / О.О. Шевченко. – Режим доступу: http://libfree.com/175143900_politekonomiyateoretichni_ zasadi_rozvitku_ekonomiki_znan.html.
 13. Яковенко Л.І. Інноваційний характер економіки знань / Л.І. Яковенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 141-145.
 14. Elias G. Carayannis. Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the «Mode 3» Knowledge Production System / Carayannis G.Elias, Campbell F.J. David //Journal of the Knowledge Economy. – September 2011. – Volume 2. – Issue 3. – P. 327-372
 15. Eikeland Olav. Symbiotic Learning Systems: Reorganizing and Integrating Learning Efforts and Responsibilities Between Higher Educational Institutions (HEIs) and Work Places [Електронний ресурс] / Olav Eikeland // Journal of the Knowledge Economy November 2012. – Режим доступу: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs 13132-012-0123-6