Оцінка конкурентної динаміки в умовах впливу інновацій

Автори:
Коломицева Анна Олегівна, Головань Людмила Олександрівна
Сторінки:
168 - 174
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності підприємств на ринках, а також необхідність розроблення науково-методичного підходу до оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємств, що ґрунтується на врахуванні динамічних характеристик і ознак конкурентоспроможності, а також можливості прогнозування змін, що відбуваються в умовах взаємодії та інтеграції ринків і підприємств.


Ключові слова
конкуренція, конкурентоспроможність, діагностика, управління конкурентоспроможністю, конкурентна динаміка


Посилання
 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия; пер. с англ. / И. Ансофф, Э.Дж. Макдоннелл. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 416 с.
 3. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе маркетинга / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко. – Донецк : ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
 4. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: монография /А.Э. Воронкова. – Луганск : ВНУ, 2000. – 315 с.
 5. Горбатов В.М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : монография / В.М. Горбатов. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2006. – 592 с.
 6. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : монография / Ю.Б. Иванов, А.Н. Тищенко, Н.А. Дробитько, О.С. Абрамова. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. – 256 с.
 7. Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції : монографія / М-во освіти і науки України; О.Б. Чернега; наук. ред. О.Б. Чернега. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2010. – 591 с.
 8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2005. – 464 с.
 9. Портер М. Конкуренция; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
 10. Пономаренко В.С. Механизм управления предприятием: стратегический аспект / В.С. Пономаренко. – Харьков : ХГЭУ, 2002. – 252 с.
 11. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : монографія / Харківський національний економічний університет; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Ю.Б. Іванова, д-ра екон. наук, професора О.М Тищенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 384 с.
 12. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Маркет-ДС, 2008. – 412 с.
 13. Чернега О.Б. Інноваційна компонента конкурентоспроможності економіки України / О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, І.С. Бондаренко. – Донецьк, 2010. – 327 с.
 14. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – 2-е изд. / А.Ю. Юданов. – М. : Гном-Пресс, 1998. – 310 с.