Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства

Автори:
Домашенко Марина Дмитрівна
Сторінки:
159 - 167
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті представлено організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств, який передбачає принципи управління та етапи управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств.


Ключові слова
принципи управління, економічна безпека, зовнішньоекономічна діяльність, механізм управління, етапи управління


Посилання
  1. Балацкий О.Ф. Принципы и сущность управления региональным социально-экономическим развитием / О.Ф. Балацкий // Социально-экономический потенциал региона : монография / под общ. ред. О.Ф. Балацкого. – Сумы : Университетская книга, 2010. – С. 83-94.
  2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учебное пособие / В.М. Гранатуров. – М. : Изд-во. «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.
  3. Домашенко М.Д. Формування показника комплексної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Вісник Донецького національного університету. – 2011. – Спецвипуск. Т. 1. – С. 312-314.
  4. Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства : монографія / С.М. Ілляшенко, О.М. Олефіренко ; за заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с.
  5. Лапин Е.В. Содержание и структура экономического потенциала предприятия / Е.В. Лапин // Механизм регулирования экономики. – 2002. – № 1-2. – С. 188-192.
  6. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф Ходоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
  7. Прокопенко О.В. Формування стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / О.В. Прокопенко, М.Д. Домашенко // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 384-391.
  8. Тейлор Ф. Научные основы организации промышленных предприятий / Ф. Тейлор. – СПб. : Изд-во Л.А. Левенстерна, 1996. – 105 с.
  9. Федулова Л.І. Сучасний погляд на управління підприємством / Л.І. Федулова // Наукові праці ДонНТУ. Серія : Економічна. – Вип. 31-3, 2007. – С. 190-195.
  10. Экономика предприятия : учебное пособие / под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.