Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Автори:
Прокопенко Ольга Володимирівна, Омельяненко Віталій Анатолійович
Сторінки:
150 - 158
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано поточні тенденції та необхідність використання лізингу сільськогосподарськими підприємствами України, визначено напрями розширення переліку об’єктів лізингових операцій та запропоновано розглядати лізинг у контексті формування сталих екопоселень на основі сучасних технологій.


Ключові слова
лізинг, технології, інвестиції, сільське господарство, екопоселення, інноваційний розвиток


Посилання
 1. Высокие технологии для сельского хозяйства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nts-lib.ru/media/index1394.html
 2. Гнаткович О.Д. Активізація інновацій у сільське господарство України [Електронний ресурс] / О.Д. Гнаткович // Ефективна економіка. – 2009. – № 3.– Режим доступу: http://www. economy. nayka. com.ua/index.php? operation=1&iid=65.
 3. Жуков А.П. Повышение экономической эффективности лизинга в процессе обновления основных фондов промышленности Российской Федерации : автореф. дис. … канд. экон. Наук : 08.00.05 / А.П. Жуков. – М., 2007. – 25 с.
 4. Іванченко В.О. Агролізинг як специфічний вид інвестування [Електронний ресурс] / В.О. Іванченко, В.Г. Крячко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – № 22, Ч. II. – Режим доступу: http://www. kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/18.pdf.
 5. Карпова Т.С. Некоторые аспекты управления интеллектуальной собственностью в России / Т.С. Карпова // Современные проблемы науки и образования. – 2007. – № 6 – С. 64-67.
 6. Кашкин В. Лизинг в АПК России / В. Кашкин // Technologies of Leasing and Investments. – 2006. – № 1(14). – С. 18-25.
 7. Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року. – Харків : Вид. КП «Міськдрук», 2009. – 37 с.
 8. Наконечний Б.В. Переваги та недоліки лізингу порівняно з іншими видами інвестиційної діяльності / Б.В. Наконечний // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 262-270.
 9. Григорук А.А. Основи економічної теорії / А.А. Григорук, Л.М. Литвин. – Т. : Збруч, 2009. – 400 с.
 10. Підсумки діяльності лізингодавців за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uul.com.ua/files/Q4_2012_ukr.pdf.
 11. Славин В. Экологически чистые волновые технологии в сельском хозяйстве / В. Славин // Electron's scientific seminar. – 2009. – С. 25.
 12. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. і прогнозув. – К., 2012. – 56 с.