Формування стратегії технологічної модернізації регіональних промислових комплексів України

Автори:
Резніченко Андрій Вікторович
Сторінки:
142 - 149
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті представлений укрупнений покроковий процес формування стратегії технологічної модернізації регіональних промислових комплексів України. Він базується на проведенні аналізу і оцінки поточного стану процесів технологічної модернізації підприємств регіону та рівня активності на ринку технологічної інфраструктури регіонального промислового комплексу. Процес формування стратегії подано як систему управлінських і організаційних рішень, спрямованих на зміну матеріально-технічної бази регіонального промислового комплексу.


Ключові слова
модернізація, технологічна модернізація, стратегія, технологія формування стратегії, управлінське рішення, організаційне рішення


Посилання
 1. МодернізаціяУкраїни – наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України [Электронный ресурс]. – К., 2011. – 416 с.– Режим доступа: www.president.gov.ua.
 2. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010-2014 роки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.
 3. Україна 2020 Стратегія національної модернізації [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://polit.ua/documents/2010/02/26/stra2020.html.
 4. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки (Аналітична доповідь) / А.П. Павлюк, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська [та ін.] ; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 104 с.
 5. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.
 6. Соколенко С.І. Кластерний підхід як технологія управління регіональним економічним розвитком [Электронный ресурс] / С.І. Соколенко. – Режим доступа: http://ucluster.org/blog/2012/06/klasternijj-pidkhid-yak-tekhnologiya-upravlinnya-regionalnim-ekon omichnim-rozvitkom/.
 7. Захарченко В.И. Кластерная форма территориально-производственной организации : монография / В.И. Захарченко, В.Н. Осипов. – Одесса : Фаворит, 2010. – [Ч.1.]. – 122 с.; [Ч.2.]. – 236 с.
 8. Федулова Л.І. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: аналітичні матеріали до Парламентських слухань «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» / Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, І.А. Шовкун та ін. – Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2009. – 196 с.
 9. Петрович Й.М. Організаційно-економічні передумови модернізації промислових підприємств [Электронный ресурс] / Й.М. Петрович. – Режим доступа: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13878/1/49_310-314_Vis_720_Menegment.pdf.
 10. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, В.Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф.. Д.І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. – К., 2011. – 656 с.
 11. Шотік Т.М. Роль об’єктів технологічно-інноваційної інфраструктури у розвитку національної економіки. [Электронный ресурс] / Т.М. Шотік. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Menegment/2008_624/35.pdf.
 12. Оценка роли территориальных ТПП и объединений предпринимателей в развитии инновационной инфраструктуры. Информационно-аналитический доклад [Электронный ресурс] / Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. Торгово-промышленная палата Российской Федерации. – Сентябрь 2012. – Режим доступа: http://nisse.ru/business/article/article_1955.html.
 13. Черв`якова О.В. Модель державного регулювання діяльності інноваційної інфраструктури на регіональному рівні [Электронный ресурс] / О.В. Черв`якова // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – Режим доступа: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=27.
 14. Анісімова О.М. Особливості формування інноваційної інфраструктури [Электронный ресурс] / О.М. Анісімова, О.І. Дідченко. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2008_2/0655.pdf.
 15. Мазур А.А. Технологические парки Украины – достижения и проблемы [Электронный ресурс] / А.А. Мазур, Н.В. Осадчая. – Режим доступа: http://iee.org.ua/files/alushta/86-mazur-techn_parki.pdf.
 16. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Про технологічні парки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dknii.gov.ua/2010-09-09-12-22-00/2010-09-09-12-24-35/138-2010-10-07-08-43-48.
 17. Салун М.М. Відтворення та модернізація трудового потенціалу підприємства : монографія / М.М. Салун. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 236 с.