Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства

Автори:
Овчаренко Максим Іванович, Червякова Світлана Володимирівна
Сторінки:
130 - 141
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті узагальнено існуючі теоретичні підходи щодо оцінки корпоративної культури підприємства і визначено переваги та недоліки існуючих методик оцінювання. Авторами запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стану корпоративної культури на основі побудови інтегрального показника, який враховує складові, що характеризують інтелектуальний, духовний та соціальний стан на підприємстві. Цей підхід дозволяє визначити вплив кожної зі складових на загальний рівень ефективності.


Ключові слова
корпоративна культура, інтегральний показник оцінки корпоративної культури, кваліметричний підхід, метод аналізу ієрархій.


Посилання
 1. Бала О.І. Принципи корпоративної культури підприємства: сутність та види / О.І. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 682. – С. 11-15.
 2. Башук Т.О. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві / Т.О. Башук, А.М. Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 179-184.
 3. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн; пер. с англ.; под ред. И.В. Андреевой. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
 4. Корпоративна культура : навчальний посібник / [Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов, С.В. Ковалевський та ін.] ; за ред. Г.Л. Хаєта. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
 5. Могутнова Н.Н. Корпоративная культура: понятие, подходы / Н.Н. Могутнова // Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 130-136.
 6. Наумов А.И. Хофстидово измерение России (влияние национальной культуры на управление бизнесом) / А.И. Наумов. // Менеджмент. – 1996. – № 3. – С. 71-95.
 7. Овчаренко М.І. Корпоративна культура організації як економічна категорія: її сутність і зміст / М.І. Овчаренко // Збірник наукових праць «Економічний простір». – 2011. – № 52/2. – С. 250-259.
 8. Слабко Я.Я. Соціальне дослідження рівня організаційної культури промислових підприємств Придніпровського регіону / Я.Я. Слабко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. міжвузівський збірник наукових праць. – 2010. – № 44. – С. 256-262.
 9. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании / Т.О. Соломанидина. – М. : ООО «Журнал «Управление персоналом»», 2003.
 10. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и Связь, 1993.
 11. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка / О.Г. Тихомирова. – Издательство : Санкт-Петербург, 2008. – С. 148.
 12. Шмойлова Р.А. Теория статистики : учебник / Р.А. Шмойлова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 464 с.
 13. Cooke R.A. Using the Organizational Culture Inventory to understand the operating cultures of organizations / R.A. Cooke, J.L. Szumal ; Ashkanasy N.M., Wilderom C.P.M., Peterson M. F. (Eds.) // Handbook of organizational culture and climate. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2000.
 14. Glaser S.R. Measuring and interpreting organizational culture / S.R. Glaser, S. Zamanou, K. Hacker // Management Communication Quarterly. – 1987. – № 1(2). – P. 173-198.
 15. O'Reilly C.A. People and organizational culture: A profile comparison approach to person-organization fit / C.A. O'Reilly, J.A. Chatman, D.F. Caldwell // Academy of Management Journal. – 1991. – № 34(3). – P. 487-516.
 16. Shein E. Organizational Psychology / E. Shein. – 3-rd edition. – London : Prentice-Hall, 2003.
 17. An instrument to measure organizational culture / W. Z. Van der Post, T. J. De Coning et al. // South African Journal of Business Management. – 1997. – № 28(4). – P. 147-168.