Застосування методів та інструментів маркетингу в управлінні знаннями

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович
Сторінки:
13 - 23
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення на засадах маркетингу системи управління продукуванням і комерціалізацією знань. Запропонована узагальнена систематизація видів знань. Визначено роль маркетингу знань на макрорівні і рівні окремої організації, а також основні галузі і сфери діяльності, у яких доцільне застосування маркетингу знань. Окреслено коло основних завдань маркетингу знань стосовно специфіки галузей і видів діяльності, деталізовано особливості застосування загальних, а також специфічних інструментів і методів для їх розв'язання. Практична реалізація отриманих результатів дозволяє удосконалити управління маркетингом знань на стратегічному й оперативному рівнях.


Ключові слова
управління знаннями, структура знань, маркетинг знань, продукування знань, просування і комерціалізація знань, управління маркетингом знань


Посилання
 1. Австралійський вимір українських вишів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/EDUCATION/avstraliyskiy_vimir_ukrayinskih_vishiv2.html.
 2. Ваш дом, в будущем, может быть напечатан на ЗD-принтере [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mirnt.ru/gear_electronic/3d-print-building.
 3. Голдобин Н.Д. Маркетинг знаний и инновационный педагогический процесс / Н.Д. Голдобин // Ярославский педагогический вестник. – 2009. – № 4. – С. 130-134.
 4. Домашний ЗD-принтер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.homecnc.ru /index.php/raznoe/14-3d-print.
 5. Знание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia. org/ wiki/%C7% ED%E0%ED%E8%E5.
 6. Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С.М. Ілляшенко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 68-74.
 7. Ілляшенко С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю на підприємстві на засадах маркетингу інновацій / С.М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 111-119.
 8. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 64-74.
 9. Стріха М. Ця влада потребує людей, які її обслуговують, а не вчених // Українська правда [Електронний ресурс] / М. Стріха. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/ 2012/07/25/107633/.
 10. Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 1134 с.
 11. Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти : монографія / М.Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 448 с.
 12. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 384 с.
 13. Полозов А.А. Инновационное совершенствование подсчета рейтинга в образовании: от университета до студента / А.А. Полозов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 236-246.
 14. Сербиновский Б.Ю. Маркетинг экономики знаний и маркетинг знаний. Часть 1. [Електронний ресурс] / Б.Ю. Сербиновский // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – № 74 (10). – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2011/10/pdf/36.pdf.
 15. Українська система вищої освіти отримала 25-ту позицію у світовому рейтингу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/news/29487/.
 16. Что такое знания? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ei5.ru/?p=1128.
 17. Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 132-138.
 18. Якшин А.С. Стратегия и тактика маркетинга знаний на рынке образовательных услуг / А.С. Якшин // Экономическая наука и образование. Экономические науки. – 2010. – № 5 (66). – С. 297-301.
 19. Simar A. Knowledge markets: More than Providers and Users / A. Simar // IPSI BgD Internet Research Society Transactions. – 2006.
 20. Bishop B. Strategic Marketing for the Digital Age / B. Bishop. – Harper Business, 1996. – 250 p.
 21. Tapscott D. Wikinomics – How Mass Collaboration Changes Everything / D. Tapscott. – Penguin Group, 2006. – 324 p.
 22. Knowledge market [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://en.wikipedia.org/ wiki/Knowledge_market.
 23. Thomas A. Stewart. Intellectual Capital – The New Wealth of Organizations / A. Thomas. – McGraw-Hill, 1996. – 342 p.
 24. Davenport T. Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know / T. Davenport. – Harvard Business School Press, 1998. – 199 p.
 25. Webometrics-2013: українські університети продовжують зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/news/34219/?fb_action_ids=463537267035524&fb_ action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582.