Аналіз і оцінка персонального брендингу в умовах підвищення професійного успіху особистості

Автори:
Біловодська Олена Анатоліївна, Пузікова Марина Вікторівна
Сторінки:
67 - 74
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Визначено сутність персонального брендингу, розкрито специфічні особливості персональних брендів порівняно з класичними, що виділяють їх як особливу ринкову силу, розглянуто та удосконалено концептуальні положення формування персонального бренда як товару, розроблено класифікацію груп інструментів персонального брендингу.


Ключові слова
персональний бренд, персональний брендинг, ефективний бренд, конкурентоспроможність особистості, імідж, репутація


Посилання
 1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник / за заг. ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 896 с.
 2. Біловодська О.А. Персональний брендинг як важливий інструмент успішної професійної діяльності / О.А. Біловодська, М.В. Пузікова // Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч. 4. – С. 223-224.
 3. Бурдюгова Е. Персональный брендинг [Електронний ресурс] / Е. Бурдюгова. – Режим доступу: http://burdyugova.ru/archives/brending.
 4. Годин А.М. Брендинг / А.М. Годин, А.А. Дмитриев, И.Б. Бабленков : учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. – 364 с.
 5. Исаев В.В. Маркетинг личности : учебное пособие / В.В. Исаев. – СПб: Питер, 2003. – 259 с.
 6. Казакова Е. Маркетинг личности / Е. Казакова // Маркетинг и реклама. – 2010. – №2. – С. 54-56.
 7. Котлер Ф. Персональный брендинг. Технология достижения личной популярности / Ф.Котлер, И. Рейн, М. Хэмлин, М. Столлер; [пер. с англ. Е. Симдяшкиной, Н. Коцюбо]. – М. : Grebennikov, 2008. – 396 с.
 8. Макнелли Д. Как выделиться из толпы или формула персонального брендинга / Д. Макнелли, К. Спик; пер. с англ. К. Ткаченко. – М. : ГРАНД : ФАКР-ПРЕСС, 2004. – 190 с.
 9. Рамперсад Х. Аутентичный персональный брендинг как способ саморазвития личности / Х. Рамперсад, Л. Мартиросян // Управление развитием персонала. – 2010. – №1. – С. 62-66.
 10. Ромат Е. Личностная реклама в системе персонального маркетинга / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2010. – №2. – С. 30-35.
 11. Ротов А.С. Персональный брендинг как инструмент эгомаркетинга [Електронний ресурс] // Проблемы инновационного развития национальной экономики: сборник научных трудов / под ред. д.э.н. П. Г. Шеломенцева. – Екатеринбург : Институт экономики УрО, 2007. – Режим доступу: www.uiec.ru/publikacii/proekty_uchenyh/proekt_2007/razdel_2/.
 12. Ротов А.С. Формирование и использование персонального бренда в маркетинговой системе: автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. – Санкт-Петербург, 2010. – 16 с. – Режим доступу: www.finec.ru/thesis/d08rotovas.doc.
 13. Самобрендинг.[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.optimist.kz/page.php?page _ id=12&lang=1&parent_ id=0&article_id=481.
 14. Свиридова Л.В. Современные инструменты менеджмента в управлении человеческими ресурсами в условиях инновационного развития / Л.В. Свірідова // Власть, бизнес, бизнес – образование: интеграция на пути модернизации. – 2011. – C. 332-340.
 15. Центр бізнес-освіти при Одеському державному економічному університеті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center-mba.com/news_id.php?aid=375.
 16. Черноусов В. Самопрезентация, рассказ о себе [Електронний ресурс] / В. Черноусов. – Режим доступу: www.stimul.biz/ru/lib/articles/1863/.
 17. Юдина П. Самобрендинг [Електронний ресурс] / П. Юдина. – Режим доступу: www.dv-reclama.ru/others/articles/detail.php?ELEMENT_ID=8417.
 18. Dignen B. A brand – new you / B. Dignen // Business spotlight. – 2008. – №5. – Р. 30-37.
 19. Peters T. The Brand Called you [Електронний ресурс] / Tom Peters. – Режим доступу: vww.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html.