Проблеми впровадження інновацій на підприємствах

Автори:
Крикуненко Дмитро Олександрович
Сторінки:
45 - 49
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто поняття «інновації». Досліджені і проаналізовані сучасні проблеми впровадження результатів інноваційної діяльності. Визначено найважливіші бар’єри і принципи інновацій, які стримують вихід інноваційного продукту на український ринок.


Ключові слова
інновація, інноваційний процес, принципи інновацій, інноваційні бар’єри


Посилання
 1. Вініченко І.І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку агропромислового виробництва / І.І. Вініченко // Економіка і держава. – 2007. – № 4. – С. 9.
 2. Говінарджан В. Як впровадити інновації на ринку. [Електронний ресурс] / В. Говінарджан. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/ interview/int242.html.
 3. Давила Т. Работающая инновация: Как управлять ею, измерять её и извлекать из неё выгоду  / М. Дж Эпштейн., Р. Шелтон; пер. с англ. Т.Ф. Козицкой. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 320 с.
 4. Економічна енциклопедія: в 3 т. / [ред. С.В. Мочерний]. – К. : Вид центр «Академія». – 2002. – 959 с.
 5. Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб інноваційного росту  / І.В. Космидайло // АПЕ. – 2006. – № 6 (60). – С. 113.
 6. Кундеева Г.А. Основные категории теории инновационного развития / Г.А. Кундеева // Прометей. – 2007. – № 3 (24). – С. 116-117.
 7. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку / [ред. С. М. Ілляшенко]. – Суми : Унів. кн., 2006. – 728 с.
 8. Медведкін Т.С. Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізації світового ринку технологій: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.05.01 / Т.С. Медведкін. – Донецьк, 2005. – 20 с.
 9. Механік О.В. Інновації, історія їх виникнення, суть та значення для підвищення конкурентоспроможності країни  / О.В. Механік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 2 (5,7). – С. 7.
 10. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник / С.В.Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.
 11. Сухарський В.С. Економічний словник-довідник / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2002. – 328 с.
 12. Сиротина Т.А. Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика /    Т. А. Сиротина. – М. : ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2002. – 992 с.
 13. Тубалов В.С. Закономерности инновационного развития российских промышленных предприятий: мезоэкономический анализ : автореф. дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / В.С. Тубалов. – М., 2005. – 24 с.
 14. Харин А.А. Основы организации инновационных процессов / А.А. Харин, И.Л. Коленский. – М. : Высшая школа, 2003. – С. 34.
 15. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века / Ю.В. Яковец // Прометей. – 2006. – №2 (20). – С. 75.
 16. Collins Cobuild Englisch Language dictionary. – London, 1987. – Р. 1703.
 17. Oxford University Press. – Oxford, 1989. – Р. 1579.
 18. Schumpeter J. Business Cycles / J. Schumpeter. – New York, 1939.