Генезис маркетингу

Автори:
Окландер Тетяна Олегівна
Сторінки:
33 - 37
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначені теоретичні джерела маркетингу. Виявлені подвійний характер та двоєдина сутність маркетингу як інструменту трансформації продукту праці в товар. Розглянуто місце та роль маркетингу в системі економічних наук. Доведено, що маркетинг має фізичну й економічну складові.


Ключові слова
потреби, споживач, концепція маркетингу, споживча цінність, управління зв’язками із споживачами, товар, якість життя


Посилання
  1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер – М. : Прогресс, 1990. – 736 с.
  2. Эванс Дж. М. Маркетинг / Дж. М. Эванс, Б. Берман– М. : Экономика, 1993. – 336 с.
  3. Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе. – Самара : Самарский Дом печати, 1992. – 279 с.
  4. Маркетинг: підручник з грифом МОН України / В.Руделіус, О.М.Азарян, Н.О. Бабенко  та ін. – 4-те вид. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – С. 648.
  5. Бейкера М.Т. Теория маркетинга [Електронний ресурс] / Бейкера М.  – Режим доступу: http://www.nglib.ru/annotation.jsp?book=009895