Аналіз ролі промислового зразка у маркетингу інновації та вдосконалення підходів до його вартісної оцінки

Автори:
Махнуша Світлана Михайлівна
Сторінки:
25 - 32
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті автором проведено аналіз сутності та особливостей такого об’єкта інтелектуальної  власності, як промисловий зразок, розкрито його роль та місце у процесі маркетингу інновації, узагальнено функції промислового зразка, удосконалено класифікацію промислових зразків та методику оцінки вартості промислового зразка шляхом введення коефіцієнта важливості естетичного сприйняття товару споживачем. Також здійснено огляд ситуації стосовно статистики реєстрації промислових зразків в Україні.


Ключові слова
інновація, маркетинг, інтелектуальна власність, промислова власність, промисловий зразок, естетичність товару


Посилання
  1. Що треба знати про промисловий зразок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property /2037/ua.html.
  2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [Електронний   ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3688-12.
  3. Промисловий зразок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.  
  4. Чомахашвілі О. Природа промислового зразка [Електронний ресурс] / Чомахашвілі Олена. – Режим доступу: http://justinian.com.ua/article.php?id=2245.
  5. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/vsjogo8.
  6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер – М.; СПб.; К. : Вильямс, 2000. – 944 с.
  7. Право інтелектуальної власності: академ. курс: підручник для студентів вищих навчальних     закладів   / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін.; за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. –  К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. –  672 с.
  8. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. — К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 108 с.
  9. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности / П.Н. Цыбулев — К. : Институт интеллектуальной собственности и права, 2005. –  184 с.