Використання інструментів екологічного маркетингу в реалізації концепції сталого розвитку регіону

Автори:
Ярема Василь Іванович, Лендєл Олег Дмитрович, Мишко Катерина Ігорівна
Сторінки:
222 - 232
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглядаються питання напрямків використання екологічного маркетингу для ефективної реалізації концепції сталого розвитку регіону. Розглянуто роль державних органів, підприємств, організацій та громадськості у реалізації екологічного маркетингу.


Ключові слова
маркетинг, екологічні потреби, концепція екологічного маркетингу регіону, маркетинг екологічних послуг, екологічний аудит


Посилання
 1. Основы маркетинга / [Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг]. – 2-е европ. изд. – СПб. : Издат. Дом «Вильямс», 1998. – 1056 с.
 2. Ілляшенко С. Екологічний маркетинг / С. Ілляшенко, О. Прокопенко // Економіка України. – 2003. – № 12. – С. 56-62.
 3. Сабадаш В.В. Екологічні конфлікти: теоретико-методологічні аспекти еколого-економічного дослідження / В.В. Сабадаш // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / [Н.М. Андрєєва, В.О. Бараннік, Є.В. Бєлашов та ін.]; за науковою редакцією д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова – Сімферополь : ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – С. 336-357.
 4. Fuller D.A. Sustainable marketing: Managerial-ecological issues / D.A. Fuller. – London, 1999. – 395 p.
 5. Hawken P. The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustain ability / P. Hawken. – N.Y. : Harper Business: Harper Collins, 1993. – XVI. – 250 p.
 6. Misra K.B. Clean production: environmental and economic perspectives / Ed. K.B. Misra. – Berlin et al. : Springer, 1996. – XX, 853 p. – Р. 847-853.
 7. Morris J. Green Goods? Consumers, product labels and the environment / J. Morris // IEA Studies on the Environment. – London : The Institute of Economic Affairs, 1997. – №8. – 71 р.
 8. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації : монографія / З.В. Герасимчук; Національна академія наук України, Ін-т регіональних досліджень. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 528 с.
 9. Вічевич А.М. Екологічний маркетинг : навч. посібник / А.М. Вічевич, Т.В. Вайданич, І.І. Дідович, А.П. Дідович. – Л. : Афіша, 2003. – 242 с.
 10. Садченко Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы / Е.В. Садченко, С.К. Харичков. – Одесса, Инст. проблем рынка и эк.- экол. исслед. НАН Украины, 2001. – 146 с.
 11. Веклич О.О. Сучасний стан та ефективність економічного механізму екологічного регулювання / О.О. Веклич // Економіка України. – 2003. – №10. – С. 62-70.
 12. Шубравська О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О.В. Шубравська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36-42.
 13. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 2001. – 736 с.
 14. Садченко О.B. Інтегруюча роль екологічного маркетингу в регіональному відтворенні і сталому розвитку / О.B. Садченко // Регіональна економіка. – 2001. – №4. – С. 123-131.
 15. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підручник / [Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка, О.Ф. Балацький та ін.]; за заг. ред. Л.Г. Мельника та М.К. Шапочки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 759 с.
 16. Офіційний сайт Програми екологічного маркування в Україні [Електронний ресурс] // ВГО «Жива планета». – Режим доступу: http://ecolabel.org.ua/.
 17. Орхуська конвенція. Звіт з виконання Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f [Eлектронний ресурс] // Міністерство екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/content/article/id/31.
 18. Диллик Т. Концепция «экологически осознанного» руководства предприятием / Т. Диллик // Проблемы теории и практики управления. – 1993. – №4. – С. 75-91.