Створення механізму інноваційної безпеки підприємства на основі маркетингової складової

Автори:
Ваганова Людмила Василівна
Сторінки:
202 - 208
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто засади створення інноваційної безпеки підприємства, запропоновано схему організаційно-економічного механізму забезпечення та виокремлено принципи її формування. Визначено місце маркетингової складової впровадження інновацій у забезпеченні інноваційної складової економічної безпеки суб’єкта господарювання.


Ключові слова
інноваційна безпека, схема організаційно-економічного механізму (СОЕМ), принципи, маркетингова складова впровадження інновацій


Посилання
 1. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан та стратегія забезпечення / Б.В. Губський. – К. : ДП «Укрархбудінформ», 2001. – 122 с.
 2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. / С.М. Ілляшенко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.
 3. Косенцев В. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів : монографія / В. Косенцев, І. Бінько. – К. : НІСД, 1996. – 320 с.
 4. Краснощокова Ю.В. Інноваційна безпека підприємства як запорука конкурентоспроможності в умовах інтеграції [Електронний ресурс] / Ю.В. Краснощокова // Управління розвитком. – 2011. – № 4 (101) – С. 177-178. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_4/u1104kr4.pdf.
 5. Лошенюк І. Р.Механізм управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємства / І. Лошенюк // Вісник Хмельницького національного університет. Економічні науки. – 2010. – № 6. – Т. 4. – С. 99-101.
 6. Максимова Т.С. Формування інноваційної політики підприємства / О.В. Філімонова, К.В. Лиштван // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2 (20) – С. 181-183.
 7. Магидов Е.Г. Федеральная инновационная система / Е.Г. Магидов // Инновации. – 1997. – № 2. – С. 36.
 8. Олейников Е.Я. Вопросы инновационной политики и экономической безопасности деятельности предприятий / под ред. Е.Я. Олейникова. – М., 1992. – 210 с.
 9. Полінкевич О.М. Принципи інноваційної діяльності в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / О.М. Полінкевич // Луцький національний технічний університет. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_2/37.pdf.
 10. Фатхутдинов Р.А. Инновационній менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2006. – 448 с.
 11. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование припринимательськой прибыли, капитала, кредита, процента и цыкла коньюнктуры ) / Й. Шумпетер; [пер. с англ. В.С. Автономов]. – М. : Экономика. 1995. – 540 с.