Сучасні проблеми управління трансформацією інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств: культурологічний аспект

Автори:
Овєчкіна Олена Андріївна, Іванова Катерина Вікторівна
Сторінки:
190 - 195
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті підкреслено значення економічної культури як соціально-культурологічного фактора дії на процес управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств. Виділені функції та індикатори впливу економічної культури на управління трансформацією інноваційного потенціалу.


Ключові слова
інноваційний потенціал, трансформація, «поле» інноваційної діяльності, економічна культура, функції, індикатори


Посилання
 1. Авксентієва І.В. Оцінка експортного потенціалу підприємства / І.В. Авксентієва // Економіка та держава. – 2006. – № 4. – С. 55-57.
 2. Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / І.В. Новікова. – К., 2003. – 17 с.
 3. Галушко Є.С. Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі промислових підприємств Донбасу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом» / Є.С. Галушко. – Донецьк, 1999. – 23 с.
 4. Фесенко І.А. Економічна оцінка інноваційного потенціалу вугледобувних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / І.А. Фесенко. – Луганськ, 2003. – 17 с.
 5. Єресько І.Г. Оцінка інноваційного потенціалу України / І.Г. Єресько // Економіка та держава. – 2006. – № 4. – С. 34-38.
 6. Прошак В.В. Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / В.В. Прошак. – Львів, 2002. – 23 с.
 7. Чечетов М. Инновационная составляющая рыночной трансформации / М. Чечетов // Экономика Украины. – 2004. – № 11. – с. 4-14.
 8. Задорожна С.М. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем: автореф. дис. на здобутя наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / С.М. Задорожна – К., 2006. – 25 с.
 9. Рудика О.В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у трансформаційній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.В. Рудика – Харків, 2006. – 22 с.
 10. Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів в перехідній економіці України : монографія / Л.М. Матросова, О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова, Д.В. Солоха. – Донецьк: Донбас, 2009. – 496 с.
 11. Кравченко С.И. Исследование сущности инновацион¬ного потенциала / С.И. Кравченко, И.С. Кладченко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – Донецк : ДонНТУ, 2003. – Вып. 68. – С. 88-96.
 12. Борисов В. Типология основных моделей инновационного развития [Електронний ресурс] / В. Борисов. – Режим доступу: http://socarchive.narod.ru/rasn/proba401.htm.
 13. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, інститути / В.І. Ляшенко. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 668 с.
 14. Овєчкіна О.А. Економічний режим управління інноваційним розвитком різнорівневих економічних суб’єктів / О.А. Овєчкіна// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» (14-15 грудня 2007 року). – Харків : Вид-во ХНАДУ, 2007. – Ч. 1. – С. 154-156.
 15. Овєчкіна О.А. Концептуально-теоретичні засади створення ефективного правового режиму регулювання інноваційних процесів в Україні / О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – № 4. – Т. 2. – С. 153-157.
 16. Криворучко Н.Ю. Совершенствование государственного регулирования инновационной деятельности в промышленности: дис. на соиск. учен. степени канд.экон.наук: 08.00.05 / Н.Ю. Криворучко. – Хабаровск, 2006. – 155 с.
 17. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование / В.Н. Самочкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2000. – 376 с.
 18. Божидарнік Т.В. Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Т.В. Божидарнік. – К., 2003. – 19 с.
 19. Овєчкіна О.А. Формування статичної й динамічної структури складових інноваційного потенціалу регіональних економічних систем / О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць: в 3 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 225, – Т. ІІІ. – С. 671-682.
 20. Власенко Н.В. Трансформація відносин власності в умовах інверсійного переходу до ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Н.В. Власенко. – Харків, 2000. – 15 с.
 21. Овєчкіна О.А. Інституціональні фактори впливу на інноваційний розвиток регіонів в умовах трансформаційних перетворень національної економіки / О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2007. – Вип. 10. – С. 194-198.
 22. Майструк І.М. Економічна культура молоді за умов становлення ринкових відносин в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук: спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / І.М. Майструк. – К., 2009. – 17 с.
 23. Цивилизационный подход к концепции человека и проблема гуманизации общественных отношений / под ред. С. Э. Крапивенского. – Волгоград : ВолГУ, 1998. – 240 с.
 24. Лобко О.Б. Роль економічної культури в інституційому перетворенні економічних відносин / О.Б. Лобко// Вісник Полтавської державної аграрної академії: зб. наук. праць. – Полтава, 2010. – №3. – С. 195-198.
 25. Лукашевич М.П. Соціологія економіки [Електронний ресурс] / М.П. Лукашевич – Режим доступу: http://tourlib.net/books_others/lukashevych112.htm.