Концептуальні основи формування системи управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу

Автори:
Васильєва Тетяна Анатоліївна, Лєонов Сергій Вячеславович, Кривич Яна Миколаївна
Сторінки:
160 - 171
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розвинуто теоретико-методичні засади системного підходу при управлінні потенціалом інноваційного розвитку, а також формалізовано теоретичні засади структурно-логічної побудови комплексної системи управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств.


Ключові слова
система, властивості, принципи, інноваційний потенціал, управління інноваційним потенціалом


Посилання
 1. Александрова В.П. Економіка знань та її перспективи для України / В.П. Александрова – К. : Ін-т екон. прогнозув. НАН України, 2004. – 161 с.
 2. Верба В. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / В. Верба, І. Новиков // Проблеми науки. – 2003. – № 3. – с. 22-23.
 3. Волдачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Волдачек, О. Волдачкова. – М. : Экономика, 1989. – 167 с.
 4. Гайдук Л. Організаційно-економічні умови реалізації системи інноваційно-цільового управління підприємством / Л. Гайдук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науково-практичний збірник. – К. : АПСВ. – 2004. – Вип. 2 26. – С. 38-43.
 5. Галушко Є.С. Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі промислових підприємств Донбасу): автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг / Є.С. Галушко. – Донецьк, 1999. – 23 с.
 6. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання / В.М. Геєць. – К. : Ін-т екон. прогнозув., 2000. – 344 с.
 7. Глaзьeв C.Ю. Экoнoмичecкaя тeopия тexничecкoгo paзвития / С.Ю. Глазьев. – М. : Нaукa, 1990. – 232 c.
 8. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент : учебник / С.Д. Ильенкова. – М. : Юнити, 1997. –  251 с.
 9. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
 10. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання : монографія / О.О. Лапко. – К. : Інститут економічного прогнозування НАН України, 1999. – 253 с.
 11. Ілляшенко С.М. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / ред. С.М. Ілляшенко – Суми : Університетська книга, 2006. – 728 с.
 12. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент : учебник / В.Г. Медынский. – М. : ИНФРА, 2002. – 295 с.
 13. Санто Б. Инновации как средство экономического развития / Б. Санто : пер. с венг. / под ред. В.В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 296 с.
 14. Сьомікова П. Банківські інновації та новий банківський продукт / П. Сьомікова // Банківські технології. – 2002. –  № 11. – С. 42-47.
 15. Шипулина Ю.С. Инновационный потенциал хозяйственной системы: состав и струк¬тура / Ю.С. Шипулина // Сб. тезисов докладов научно-технической конференции препо¬да¬вателей, сотрудников, аспирантов и студен¬тов экономического факультета СумГУ. – Сумы : Ризоцентр СумГУ, 2002. – С. 125.
 16. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм / Ю.В. Яковец. – М. : Экономика, 1988. – 334 с.