Оцінка економічних наслідків прийняття інвестиційних рішень підприємства

Автори:
Шилова Ольга Юріївна
Сторінки:
126 - 131
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуті особливості здійснення інвестиційних рішень з урахуванням існуючих можливостей залучення різних джерел їх фінансування. Запропонований методичний підхід до оцінки впливу структури капіталу інвестиційного проекту суб’єкта господарювання на показники фінансово-економічного стану підприємства в цілому.


Ключові слова
інвестиційне рішення, кредит, власні кошти, економіко-математична модель, економічний стан


Посилання
 1. Головне управління статистики у Донецькій області. Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua/statinform/finansi12_arhiv.php; http://www.donetskstat.gov.ua/statinform/invest4_arhiv.php.
 2. Апатова Н.В. Программно-целевой подход к разработке стратегии инновационного развития / Н.В. Апатова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». – 2011. – №1. – С. 3-9.
 3. Бакуменко М.А. Сравнительный анализ моделей принятия инвестиционных решений в реальном секторе экономики / М.А. Бакуменко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». – 2011. – №1. –С.10-19.
 4. Гурова В.О. Система моніторингу управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства / В.О. Гурова // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2010. – №2. – Т1. – С.71-77.
 5. Евланов Л.Г. Основы теории принятия решений: монография / Л.Г. Евланов. - М. : Наука, 2007. – 212с.
 6. Екатеринославский Ю.Ю. Риски бизнеса. Диагностика, профилактика, управление / Ю.Ю. Екатеринославский, А.М. Медведев, С.А. Щенкова. – М. : Анкил, 2010. – 280с.
 7. Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства / О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С.141-155.
 8. Пересада А.А. Проектне фінансування: підручник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. ─ К. : КНЕУ, 2005. ─ 733 с.
 9. Формирование хозяйственных решений :монография / [В.М.Хобта, О.А.Солодова, С.И.Кравченко и др.]; под. ред. В.М. Хобты. ─ Донецк : Каштан, 2003. ─ 415 с.
 10. Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством. Н.Г.Чумаченко, А.П. Савченко., В.Г. Коренев. – Киев : Техніка, 1978. – 192 с.
 11. Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения: монография / [В.С. Пономаренко, Е.Н. Ястремская, В.М. Луцковский., С.Л. Кушнарь,, Д.А. Репка]. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 232с.
 12. Великий Ю. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств за рахунок власних фінансових ресурсів / Ю. Великий // Схід. – 2011. – №2. – С.16-19.
 13. Голуб Ю.О. Кредитне забезпечення як джерело фінансування суб’єктів господарювання / Ю.О. Голуб // Економіка розвитку. – 2010. – №3. – С.23-26.
 14. Пілецька С.Т. Управління структурою капіталу підприємства / С.Т. Пілецька // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3. – С.79-84.
 15. Сысоева Е.Ф. Сравнительный анализ подходов к проблеме оптимизации структуры капитала / Е.Ф.Сысоева // Финансы и кредит. – 2007. – №25. – С.55-59.
 16. Лисица М.И. Обзор моделей теории структуры капитала и анализ их состоятельности / М.И. Лисица // Финансы и кредит. – 2007. – №9. – С.48-55.
 17. Єгоренко Д.В. Методичні основи формування господарських рішень: автореферат дис.. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» /. – Донецьк, 2002. – 17 с.
 18. Здреник В.С. Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля / В.С. Здреник, Б.О. Язлюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – №1. – С.199-202.
 19. Йохна М.А. Методичні основи оцінки здатності машинобудівних підприємств інвестувати стратегію розвитку / М.А. Йохна, Н.І. Непогодіна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економіка. – 2011. – Випуск 39 (2). – С.146-150.
 20. Лактионова А.А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования / А.А. Лактионова, О.А. Украинская // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №1. – С.123-135.
 21. Ніколайчук М.В. Модель оптимізації управління ризиком портфеля реалізації продукції підприємств / М.В.Ніколайчук // Економіка розвитку. – 2011. – №2. – С.105-109.