Розвиток теоретико-методолігічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку

Автори:
Шипуліна Юлія Сергіївна, Ілляшенко Сергій Миколайович
Сторінки:
103 - 112
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Викладено аналіз тенденцій розвитку теоретико-методологіних підходів до управління процесами інтенсифікації переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку. Отримані результати можуть бути покладені в основу формування передумов створення інноваційно-сприятливого середовища на вітчизняних підприємствах.


Ключові слова
інноваційний розвиток, принципи переходу, методи управління, еволюція, мікрорівень, адаптація, управління змінами, людський фактор, інноваційна культура


Посилання
 1. Воронков Д.К. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : монографія / Д.К. Воронков, Ю.С. Погорелов. – Харків : АдвАТМ, 2009. – 436 с.
 2. Гальчинський А. Україна: наука та інноваційний розвиток / А. Гальчинський, В. Геєць, В. Семиноженко. – К. : Оранта, 1997. – 286 с.
 3. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.
 4. Глазьев С.Ю. Теории долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю. Глазьєв. – М. : ВлаДар, 1993. – 223 с.
 5. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / П. Друкер ; пер. М. Котельникова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 288 с.
 6. Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / Друкер Питер Ф. –   М. : book chamber international, 1992.  – 423 с.
 7. Єрохін С. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічні перспективи України / С. Єрохін // Економічний часопис – ХХІ. – 2006. - № 1-2. – С. 34-38.
 8. Заварухин В. Управление научно-технологическим развитием в США. В Заварухин // Проблемы теории и практики управления . – 2000. – №5. – С.78-82.
 9. Ильяшенко С.Н. Интеллектуальный капитал и корпоративная культура в инновационном обществе: аспекты на уровне региона / С.Н. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография : [в 4 т.] Т. 1 / [А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.] ; под. общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева ; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности ; Донецкий экономико-гуманитарный институт ; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – С. 454-463.
 10. Инноватика [Електронний ресурс]. // Wikipedia – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
 11. Ілляшенко C.М. Управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств для забезпечення їх сталого розвитку / С.Н. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / [Н.М.Андрєєва, В.О.Баранік, Є.В. Балашов та ін.]; за науковою редакцією д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова / РВПС України, ІПРЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – С. 192-211.
 12. Ілляшенко Н.С. Маркетинг та інновації як головні функції бізнесу / Н.С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №2. – С. 77-92.
 13. Ілляшенко Н.С. Роль маркетингу та інновацій у забезпеченні економічного розвитку суб’єктів господарювання / Н.С. Ілляшенко / Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 22-41.
 14. Ілляшенко Н.С. Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на промислових підприємствах. Дис… канд.. екон. наук: 08.00.04 / НТУ «ХПІ» – Харків, 2009. – 227 с.
 15. Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С.М. Ілляшенко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. № 668. – С. 68-74.
 16. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – №11. – С.16-26.
 17. Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства : монографія / С.М. Ілляшенко, О.М. Олефіренко; за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с.
 18. Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния:  Финская модель / М. Кастельс, П. Химанен ; пер. с англ. А. Калинин, Ю. Подорога. – М.: Логос, 2002. – 234 с.
 19. Коробейников О.П. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента / О.П. Коробейников, А.А. Трифилова // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 4. – С.25-36.
 20. Кочубей Р.В. Визначні особливості сучасних мережевих підприємницьких структур / Р.В. Кочубей // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 150-156.
 21. Кристенсен К. Решение проблеммы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / Клейтон М. Кристенсен, Майкл Е. Рейнор; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 290 с.
 22. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 c. – С. 265-281.
 23. Мельник Л.Г. Методология развития. – Суми : ИТД «Университетская книга», 2005. – 602 с.
 24. Мельник Л.Г. Экономика развития. – Суми : ИТД «Университетская книга», 2006. – 662 с.
 25. Погорелов Ю.С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : монографія. – Харків: АдвАТМ, 2010. – 352 с.
 26. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитив¬ній економіці: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с.
 27. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
 28. Товажнянський В.Л. Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств: дис. канд.. екон. наук: 08.00.04 / Сумський державний університет – Суми, 2011. – 296 с.
 29. Тофлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тофлер ; пер. с англ. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – 669 с.
 30. Фалько С.Г. Эволюция концепций управления предприятиями промышленности. С.Г. Фалько – М. : ЦЭМИ РАН, 2007. – 50 с.
 31. Федотов А.А. Основные концепции инновационного развития: исторический анализ / А.А. Федотов // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. –2008. – Вип. 2. – С. 203-208.
 32. Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 132-138.
 33. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1992. – 456 с.