Теоретико-методичні засади ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних економічних суб’єктів в умовах глобалізації

Автори:
Овєчкіна Олена Андріївна, Іванова Катерина Вікторівна
Сторінки:
90 - 96
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянута проблема ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств в аспекті зростання нових можливостей під впливом глобалізаційних процесів. Представлений авторський підхід до визначення доцільності гармонізації зв’язків із зовнішніми інноваційними потенціалами економічних суб’єктів країн з різним рівнем розвитку.


Ключові слова
глобалізація. інноваційний потенціал, ресурсозабезпечення, типи зв’язків ресурсних складових


Посилання
 1. Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / І.В. Новікова. – К., 2003. – 17 с.
 2. Харламова Г. Нова економічна динаміка у транформаційних економіках: інвестиції та економічне зростання / Г. Харламова // Економіст. – 2004. – № 11. – С. 48-51.
 3. Онищенко В.О. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб’єктів господарювання / В.О. Онищенко, В.І. Пазинич // Фiнанси України. – 2006. – № 7. – С. 30-33.
 4. Гайдуцький А.П. Залучення іноземних інвестицій в економіку Китаю / А.П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 7. – С. 14-20.
 5. Любімов В.І. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств / В. І. Любімов // Економіка та держава. – 2006. – № 4. – С. 26-28.
 6. Сводцев А.К. Сеть трансфера технологий как инструмент анализа инновационной активности / А.К. Сводцев, В.И. Чучкин, С.Ф. Остапюк, А.Э. Яновский // Научная сессия МИФИ-2005. – 2005. – Том 11. – С. 17-21.
 7. Бесчастный Л.О механизме мотивации к научной и научно-технической деятельности в условиях рыночной экономики / Л. Бесчастный // Экономика Украины. – 1995. – №8. – с. 15-23.
 8. Яцків Я.С. Науково-технологічна сфера України: загальностатистичні дані та спроба передбачення / Я.С. Яцків // Наука та наукознавство. – 2005. – № 3. – С. 19-27.
 9. Качала Т. Інтегровані комплекси трансферу знань та їх роль у побудові інноваційної моделі розвитку Черкаського регіону / Т. Качала // Економіст. – 2006. – № 7. – С. 20-22.
 10. Овєчкіна О.А. Шляхи прискорення інтеграції інтелектуальної підсистеми вітчизняної економіки в світовий інноваційно-інформаційний простір / О.А. Овєчкіна // «Наукові дослідження – теорія та експеримент’2008»: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 19-21 травня 2008 р.: – Полтава: ІнтерГрафіка, 2008. – Т. 11. – С. 125-128.
 11. Прошак В.В. Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / В. В. Прошак. – Львів, 2002. – 23 с.
 12. O’Rourke K.H. Globalization and history / K.H. O’Rourke, J.G.Williamson. – Cambridge : The MIT Press, 2003. – 402 p.
 13. Robertson R.T. The three waves of globalization / R.T.Robertson. – New York: Zed Books, 2003. – 69 р.
 14. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку / [О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко, М.О. Гончаренко та ін.]; за ред. О.Г. Білоруса. – К. : ІСЕМВ НАН України, КНЕУ, 2001. – 734 с.
 15. Шнипко О. Постіндустріальна глобалізація: сутність, чинники, тенденції та суперечності розвитку / О. Шнипко // Економіст. – 2005. – № 4. – квітень. – С. 76-79.
 16. Ильин М.В. Стабилизация развития // Мегатренды мирового развития / М.В. Ильин [отв. ред. М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев]. – Центр исследований постиндустриального общества. – М. : ЗАО «Изд-во «Экономика», 2001. – С. 183-191.
 17. Овєчкіна О.А. Формування статичної й динамічної структури складових інноваційного потенціалу регіональних економічних систем / О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць: в 3 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. ІІІ. – С. 671-682.
 18. Mkandawire T. Targeting and Universalism in Poverty Reduction : [working paper] / T. Mkandawire. – Saint Carolina : UNRISD. – 2005. – 48 p.
 19. Михайловська О.В. Механізми зворотніх зв’язків у глобальній економічній системі / О. В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3 (117). – С. 24-35.
 20. Omae К. The end of the nation state: the rise of regional economies / К. Omae. – New York : Free Press, 1995. – 301 р.
 21. Кувалдин В. Глобальность: новое измерение человеческого бытия // Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития / В. Кувалдин, М. Горбачев. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 53 с.
 22. Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів: монографія / О.В. Михайловська. – К. : Кондор, 2005. – 198 с.
 23. Притикіна О.Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС / О.Л. Притикіна, Ю.М. Стасюк, О.В. Щипанова // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 36-43.
 24. Іванова К.В. Технологія оцінки гармонійності складових інноваційного потенціалу підприємств / К.В. Іванова, Я.А. Громова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – Т. 3. – С. 233-237.
 25. Іванова К.В. Гребінцевий аналіз гармонійності ресурсних складових інноваційного потенціалу підприємств / К.В. Іванова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 256: В 10 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 633-645.
 26. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н. проф. С.М. Ілляшенка, - Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с.
 27. Овєчкіна О.А. Створення оптимальної моделі ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу підприємств на маркетингових засадах / О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова // Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 29 вересня-1 жовтня 2010 року. – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 154-156.
 28. Овєчкіна О.А. Вимоги до цілеполягання основних функціональних елементів управління інноваційним потенціалом підприємств / О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова // Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень ‘2010». 22-24 листопада 2010 р.  Том 13.  Полтава. ІнтерГрафіка, 2010.  С. 23-26.
 29. Овєчкіна О.А. Проблеми формування оптимальної моделі ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу підприємств / О.А. Овєчкіна // Міжнародна стратегія економічного розвитку: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко – Суми: Сумський державний університет, 2011. – С. 143-145.