Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики

Автори:
Маргіта Наталія Орестівна
Сторінки:
73 - 78
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення мотиваційних чинників для залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Окреслено головні напрями інвестиційного інтересу, а також проаналізовано найважливіші мотиваційні критерії, які стають визначальними при виборі місця для здійснення інвестування.


Ключові слова
прямі іноземні інвестиції, мотиваційні критерії для ПІІ, інвестиційна політика, регулювання інвестиційної діяльності, інвестиційний процес


Посилання
 1. Постанова КМУ «Про концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України» від 1 червня 1995 року. – № 384. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.
 2. Мартиненко Володимир Федорович. Формування системи державного управління інвестиційним процесом в Україні : анотація дис... д-ра наук з держ. управління: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Мартиненко Володимир Федорович; Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/content/144500.html.
 3. Dunning J.H. Multinational enterprises and the global economy / John H. Dunning. – Wokingham, England : Addison-Wesley, 1993.
 4. Kudina A. The motives for foreign direct investment in Ukraine [Електронний ресурс] // А thesis submitted in partial fulfillment of the degree of Master of Arts; National University “Kyiv-Mohyla Academy”. – Режим  доступу : http://www.kse.org.ua/uploads/file/library/1999/Kudina.pdf.
 5. Borensztein E. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? / E. Borensztein, J. De Gregorio, J.-W. Lee. // Journal of International Economics. – 1998. – Vol. 45. – P. 115-135.
 6. Feldstein M. Aspects of Global Economic Integration: Outlook for the Future / M. Feldstein // NBER Working Paper. – Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2000. – No. 7899.
 7. Харламова Г.О. Економіко-математичне дослідження можливостей впливу прямого іноземного інвестування на економічний розвиток України / Г. О. Харламова // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 21-26.
 8. Hanson G.H. Vertical Production Networks in Multinational Firms / G.H. Hanson, R.J. Mataloni, M.J. Slaughter // NBER Working Paper. – National Bureau of Economic Research, 2003. – 9723.
 9. Гайдуцький А. Класифікація чинників інвестиційної привабливості економіки / А. Гайдуцький // Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 9-10.– С. 9-14.
 10. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика навч. пос. / Віктор Олексійович Шевчук. – Л. : Каменяр, 2003. – 719 с.
 11. Oleksiv M. The determinant of FDI: can tax holiday compensate for weak fundamentals? Case of Ukraine [Електронний ресурс] / M. Oleksiv // A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for Master’s Degree; National University “Kyiv-Mohyla Academy”. – Режим доступу : http://www.kse.org.ua/uploads/file/library/2000/Oleksiv.pdf.
 12. Піндюк О. Примарність успіху [Електронний ресурс] / О. Піндюк // Диалог.UA – незалежний інформаційно-аналітичний ресурс. – Проект «Україна». – 2004. – Режим доступу http://dialogs.org.ua/ru/material/full/2/1074).