Сутність та основи функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств

Автори:
Шкробот Марина Володимирівна
Сторінки:
236 - 240
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто сутність та передумови побудови системи управління фінансовими ресурсами з метою підвищення її ефективності.


Ключові слова
фінансові ресурси, система управління фінансовими ресурсами, об’єкт та суб’єкт системи управління фінансовими ресурсами


Посилання
 1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособ. / И. Т. Балабанов – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 528 с.  
 2. Давиденко Н. М. Фінансовий менеджмент підприємств / Н. М. Давиденко // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 90-95.
 3. Месарович М. Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, Я. Такахара. – М., 1978. – 366 с.
 4. Ковалёв В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалёв. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 768 с.
 5. Ковалёв В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалёв. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 512 с.
 6. Завадський Й. С. Менеджмент : Management : У 2-х т. / Й. С. Завадський. – [2-е вид.]. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – Т. 1. – 542 с.
 7. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : у 2-х т. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 2. – 512 с.
 8. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием / А. М. Ковалева. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 417 с.
 9. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Н. М. Давиденко; Акад. муніцип. упр. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. — 332 с
 10. Фінанси підприємств : підруч. / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 460 с.
 11. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / [М. М. Александрова та ін.] ; ред. Г. Г. Кірейцева. – 2.вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 268 с.