Аналіз проблем сприйняття абітурієнтами спеціальності «Маркетинг» (на прикладі Сумської області)

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович, Карпіщенко Марина Юріївна
Сторінки:
21 - 27
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

Викладені результати дослідження споживацьких переваг на ринку освітніх послуг Сумської області, а також проблем сприйняття потенційними абітурієнтами спеціальності «Маркетинг». Визначені фактори, що впливають на вибір професії маркетолога.


Ключові слова
ринок освітніх послуг, вища освіта, спеціальність «Маркетинг», маркетингові дослідження, споживацькі переваги, фактори впливу


Посилання
 1. Волкова М.М. Маркетинговые исследования в области образовательных услуг / М.М. Волкова, А.Б. Звездова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dis.ru/market/thems/arhiv/1999/6/volkova.
 2. Ілляшенко Н.С. Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямів розвитку / Н.С. Ілляшенко, А.С. Росохата // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 29-35.
 3. Ілляшенко С.М. Динаміка розвитку ринку послуг з надання вищої освіти у Сумській області / C.М. Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2008. – № 2. – С. 187-192.
 4. Ілляшенко С.М. Роль інструментів маркетингу у формуванні попиту на нову спеціальність / C.М. Ілляшенко // Зб. тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». Суми, 29 вересня-1 жовтня 2010 р. – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 101-103.
 5. Маркетинг у сфері освітніх послуг: автореф. дис… д-ра екон. наук : 08.06.02 / Т.Є. Оболенська; Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 2002. – 33 с.
 6. Оболенська Т.Е. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.Е. Оболенська. – К. : КНЕУ, 2001. – 208 с.
 7. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика / А.П. Панкрухин [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lib.cc.ua/lib/knigi/ MARKETING/marktt_obrfg.htm.
 8. Рябова З. Забезпечення якості освіти в навчальному закладі на основі маркетингових досліджень / З. Рябова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/GupKdpi/2008-16/208-211.pdf.
 9. Семенюк С.Б. Дослідження кон'юнктури ринку освітніх послуг / С.Б. Семенюк. – Тернопіль: Вектор, 2008. – 160 с.
 10. Статистичний щорічник Сумської області за 2009 рік / за ред. Л.І. Олехнович. – Суми: Головне управління статистики у Сумській області, 2010. – 672 с.
 11. Управління маркетингом некомерційних суб’єктів: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / Є.П. Смирнова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2006. – 19 с.