Механізм прийняття узгоджених рішень: взаємодія й адаптивність

Автори:
Загорна Тетяна Олегівна
Сторінки:
186 - 194
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті обґрунтовано актуальні задачі формування механізму прийняття узгоджених рішень із урахуванням специфіки управління процесами функціонування та розвитку підприємства в умовах протиріччя завдань його функціональних підрозділів. Також розроблена методика формування взаємозв'язків функціональних підрозділів у рамках процедур бюджетування відповідно до принципу комплексного прийняття рішень.


Ключові слова
управлінські рішення, узгодженість, взаємодія, адаптація, гнучкість, бюджетування


Посилання
  1. Алабугин А.А. Модели и методы эффективного управления развитием предприятия : монография в двух книгах / А.А. Алабугин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2005– .– Кн. 2 : Управление сбалансированным развитием предприятия в динамичной среде. – 2005. – 345 с.
  2. Клебанова, Т.С. Адаптивная модель управления структурой капитала ПЭС / Т.С. Клебанова, О.Ю. Кононов // Економічна кібернетика. – Донецьк, 2003. – № 3-4 (21-22). – С. 83-89.
  3. Кошкарьов О.П. Методи і моделі прийняття управлінських рішень . навчальний посібник / О.П. Кошкарьов, А.О. Коломицева. – Донецьк : СПД Купріянов. – 2011. – 377 с.
  4. Габдулин Р.Р. Механизм согласования решений ключевых функциональных подразделений – основа устойчивого развития промышленного предприятия в условиях нестационарного спроса / Р.Р. Габдулин, Е. А. Лясковская // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2007. – № 4. – С. 50-58.
  5. Коломыцева А.О. Адаптивные характеристики устойчивого развития субъектов реального сектора экономики / А.О. Коломыцева, Т.О. Загорная // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [текст]: Випуск 25: у трьох частинах : М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010 – Частина І. – С. 288-293.