Оцінка конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості: методичні аспекти

Автори:
Касаткіна Марина Володимирівна
Сторінки:
159 - 165
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто існуючі підходи й методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Запропонована рівнева класифікація характеристик конкурентоспроможності. Обґрунтовані рекомендації з удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості з урахуванням специфіки їх діяльності.


Ключові слова
конкурентоспроможність підприємства, оцінка, метод, критерії, характеристики, хімічна промисловість


Посилання
 1. Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства / А. Воронкова // Економіст. – 2007. – № 8. – С. 14-17.
 2. Воронкова А.Е. Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика / А.Е. Воронкова // Економіка промисловості. – 2009. – № 3. – С. 133-137.
 3. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие / под ред. А. П. Градова – 3-е изд., испр. – СПб. : СпецЛит, 2000. – 589 с.
 4. Журан О.А. Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємством» / О.А. Журан. – Одеса, 2006. – 21 с.
 5. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, О.С. Дуброва, А.В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2008. – 520 с.
 6. Кошеленко В. Рейтинговые сопоставления конкурентоспособности предприятий: возможности совершенствования / В. Кошеленко // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 36-40.
 7. Кучер В.А. Механізм стратегічного планування конкурентоспроможності промислового підприємства / В.А. Кучер // Економіка промисловості. – 2009. – № 3. – С. 151-157.
 8. Малюга Л. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств / Л. Малюга // Економіст. – 2009. – № 9. – С. 50-53.
 9. Мошнов В.А. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия [Електронний ресурс] / В.А. Мошнов. – Режим доступу : http:/www.cfin.ru/management/ strategy/estimate_competitiveness.shtml.
 10. Павлова В.А. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємством» / В.А. Павлова. – Донецьк, 2006. – 36 с.
 11. Парсяк В. Аналітичні передумови управління конкурентоспроможністю невеликих підприємств / В. Парсяк, І. Дибач // Економіст. – 2010. – № 8. – С. 59-59.
 12. Пєтєшова Т.А. Методичні підходи до оцінки рівня конкурентних переваг і конкурентоздатності підприємства / Т.А. Пєтєшова // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Випуск 261: В 7 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 908-918.
 13. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 272 с.
 14. Рзаєв Г.І. Показники оцінки конкурентоспроможності підприємств, їх переваги та недоліки // Вісник Хмельницького національного університету. Т.1. Економічні науки. – 2009. – № 2. – С. 77-80.
 15. Титаренко В.Є. Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємством» / В. Є. Титаренко. – Львів, 2005. – 20 с.
 16. Хамініч С. Методика інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства / С. Хамініч // Економіст. – 2006. – № 10 (240). – С. 59-61.
 17. Штейн О.И. Оценка интегральной конкурентоспособности предприятий / О.И. Штейн // Вісник СевДТУ. Вип. 92: Економіка і фінанси: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 218-223.