Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів

Автори:
Тєлєтова Світлана Григорівна, Тєлєтов Олександр Сергійович
Сторінки:
117 - 124
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто складові педагогічного маркетингу: освітній продукт, попит на освітні послуги та маркетингові дослідження відповідного ринку, комплекс маркетингу навчального закладу. Охарактеризовано поняття конкуренції у сфері педагогічного маркетингу. На конкретних прикладах показано окремі аспекти сучасного стану освіти в Україні.


Ключові слова
педагогічний маркетинг, маркетинг освіти, маркетинг навчального закладу, маркетингові дослідження в освіті, комунікації в системі освіти, маркетинг освітніх послуг


Посилання
 1. Біла С.О. Інноваційні пріоритети реформування управлінських засад розвитку вищої освіти в Україні / С.О. Біла // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірка матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Мрія, 2011 – С. 173-177.
 2. Ілляшенко С.М. Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука його інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінювання / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 145–154.
 3. Кратт О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон'юнктури : монографія / О.А. Кратт. – Донецьк : Юго-Восток, 2003.
 4. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С. 5.
 5. Тєлєтова С.Г. Маркетингова діяльність як умова модернізації управління школою / С.Г. Тєлєтова, М.В. Листопадна // Наукові пошуки молодих вчених, 13 травня 2011 р., Суми : матеріали наукової конференції. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 312-317.
 6. Тєлєтов О.С. Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи / О.С. Тєлєтов // Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору : матеріали науково-методичної конференції, 6-7 жовтня 2010 р., Суми / за ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – С. 76–83.
 7. Тєлєтов О.С. Маркетинговий менеджмент інноваційного розвитку виробничо-технічної продукції / О.С.Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3. – Т.2 – С. 33–41.
 8. Тєлєтов О.С. Маркетинговий менеджмент. Організаційно-педагогічні проблеми / О. С. Тєлєтов, О.Г. Козлова // Інформаційні технології навчання у вищих закладах освіти : збірник матеріалів. – Суми : Вид-во СумДУ, 2001. – С. 12-16.
 9. Тєлєтов О.С. Рекламна діяльність вищого навчального закладу / О. С. Тєлєтов, М. В. Провозін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 53-64.
 10. Оболенська Т.Є. Наукові засади формування конкурентного ринку освітніх послуг для функціонування ринку праці / Т.Є. Оболенська // Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – 584 с.
 11. Телетов А. Для кого реформируют образование в Украине? / А. Телетов // Панорама. – 2005. – №23. – 13-19 июня.
 12. Телетов А. Хватит ли энтузиазма? / А. Телетов // Новий колегіум – 2000. – №6. – С. 24-26. – (Науковий інформаційний журнал: проблеми вищої освіти).
 13. Телетова С.Г. Системы оценивания знаний студентов в современных условиях / С.Г. Телетова, А.С. Телетов // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наукових праць шостої міжнародної науково-методичної конференції. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 106-111.