Теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві

Автори:
Комарницький Ігор Михайлович, Цар Галина Василівна
Сторінки:
110 - 116
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Досліджено, проаналізовано та узагальнено теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві. Удосконалено визначення економічної категорії «маркетинговий менеджмент».


Ключові слова
маркетинговий менеджмент, процес, підприємство


Посилання
  1. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / [Белявцев М.І., Воробйов В.М., Кузнецов В.Г. та ін.] ; за ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова;. – К. : Донецький нац. ун-т., 2006. – 407 с.
  2. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К: Знання, 2004. – 354 с.
  3. Сайт Американської асоціації маркетингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.marketingpower.com.
  4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2000. – 100 с. – (Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.).
  5. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / [за ред. д.е.н. І.М. Комарницького]. – Львів : Апріорі, 2007. – 1032 с.
  6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак– К. : КНЕУ, 1998. – 268с.
  7. Удалов Т.Г. Конкурентне право / Т.Г. Удалов – К. : Школа, 2004. – 496 с.
  8. Основи економічної теорії: підручник / [О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко та ін.] – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
  9. Щербань В.М Маркетинг / В.М. Щербань – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
  10. Кушнір І.Г. Формування організаційних систем маркетингового менеджменту в птахівничому під комплексі АПК: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «економіка та управління національним господарством» / І. Г. Кушнір. – Київ, 2007. – 16 с.