Організаційно-економічні передумови формування регіональної системи інновацій

Автори:
Оксанич Андрій Олександрович, Комарницька Ганна Олександрівна
Сторінки:
79 - 85
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття містить аналіз причин низького рівня інноваційності української економіки і напрямки формування регіональних інноваційних систем. В статті обґрунтовано три ключові елементи конкурентної переваги підприємства – знання, мотивація працівників і капітал. Автор описує структуру регіональної інноваційної системи і принципи її формування.


Ключові слова
інновації, регіональна інноваційна система, конкурентоспроможність


Посилання
 1. Геєць В. Інноваційні перспективи України: Монографія / В. Геєць, В. Семіноженко – Х. : Константа, 2006. – 272с.
 2. Україна у вимірі економіки знань / ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К. : Основа, 2006. – 592 с.
 3. Чухно А.А. Твори: [у 3 т.] // Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А.А. Чухно. – К. : НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України, 2007. – 712 с.
 4. Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України / О. Кузьменко // Схід. – 2006. – №4 (76). – С. 53–57.
 5. Поручник А. Регіональна інноваційна система як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національних регіонів / А. Поручник, І. Брикова // Вісник Київського національного економічного університету, 2006. – С. 134-173
 6. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент: навч.-прикл. посібник / О.Є. Кузьмін. – Львів: Центр Європи, 1995. – 175 с.
 7. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. − 2 ed. − Simon & Schuster, 1998. − 396 p.
 8. American Competitiveness Initiative. − Washington (D.C.) : Domestic Policy Council, Office of Science and Technology Policy, 2006.
 9. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 10. Кириченко І.І. Шляхи активізації інноваційної діяльності в регіоні / І. Кириченко // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія «Державне управління»: Зб. наук. праць ДонДУУ. − Донецьк : ДонДУУ, 2006.. Вип. 61. − Т. VII − С. 116-122.
 11. Буднікевич І.М. Наукова складова інноваційного потенціалу регіону / І.М. Буднікевич, Т.Є. Корнієнко // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Науковий вісник ЧТЕІ КНТУ. Випуск 2. – Чернівці : Золоті литаври, 2001.  – С.102–107
 12. Валюх А.М. Створення організаційної моделі управління системою регіональної інноваційної діяльності / А.М. Валюх // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка: зб. наук. пр. – Рівне : УДУВГП. – 2003. – Вип. 1(20). – С. 492–497.
 13. Волосюк М.В. Підвищення ефективності регіонального управління інноваційним розвитком / М.В. Волосюк // Економіст. − 2006. − №8. − С. 58–62.
 14. Тарасова В.В. Фактори формування регіональних інноваційних комплексів / В.В. Тарасова // Збірник наукових праць. / Відп. ред. В.Є. Новицький. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003. – Вип. 34  – С. 230–236.