Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств

Автори:
Ілляшенко Наталія Сергіївна
Сторінки:
28 - 33
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена розробленню концептуальних основ впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність вітчизняних промислових підприємств: визначено два основних напрямки діяльності підприємства в рамках концепції інноваційного маркетингу, запропонована схема впровадження концепції в  діяльність підприємств, запропоновано комплекс інноваційного маркетингу.


Ключові слова
концепція інноваційного маркетингу, організаційна структура, комплекс інноваційного маркетингу, промислові підприємства


Посилання
 1. Jessen S. Business by projects / S. Jessen. – Universitetsforlaget, 2002. – 87 c.
 2. Ілляшенко Н.С. Алгоритм вибору концепції інноваційного маркетингу / Н.С. Ілляшенко //Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної  конференції «Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах», 19-20 березня 2009 року. – К. : НУХТ, 2009. – С. 60–61.
 3. Голубков Е.Л. О некоторых понятиях и терминологии маркетинга / Е.Л. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №5. – С. 3–21.
 4. Гречков В.Ю. Еще раз про маркетинг-микс, или не оставить ли в покое концепцию 4р? / В.Ю. Гречков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 3(41) – С. 121–130.
 5. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг (учебник для вузов) / С.А. Гурьянов / Под общей ред. д.э.н., проф. Томилова В.В. – М. : Юрайт, 2005. – 320 с.
 6. Заруба В.Я. Маркетинг партнерських стосунків у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / В.Я. Заруба, І.А. Парфентенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №4. – С. 66–73.
 7. Калинина М.А. Влияние развития рознично-оптовой структуры на экономические показатели / М.А. Калинина // Маркетинг. – 2006. – №2 (87). – С. 89–93.
 8. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. – СПБ. : Питер, 2002. – С. 318.
 9. Шевченко Д.А. Маркетинговые стратегии ценообразования в вузе / Д.А. Шевченко // Практический маркетинг. – 2002. – № 10(68) – С. 7–14.
 10. Эволюция клиентоориентированных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://terrasoft.ua/academy/articles/14/
 11. Kotler P. Megamarketing / P. Kotler // Harvard Business Review. – 1986. – №64 – P. 117-124.
 12. McCarthy E. J. Basic Marketing: A Managerial Approach 12th ed. / E. Jerome McCarthy // Homewood. – 1996. – № 2 – 253 с.
 13. Экономика и информация : Экономика инфоримации и информация в экономике. Энциклопедический словарь / [Под. ред. д.э.н., проф. Мельника Л.Г.]. – Сумы : Университетская Книга, 2005. – 384 с.