Розроблення теоретико-методичного підходу щодо комплексної оцінки упаковки продукції в умовах інноваційного розвитку харчової промисловості

Автори:
Біловодська Олена Анатоліївна, Гримайло Олена Володимирівна
Сторінки:
149 - 160
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розроблено теоретико-методичний підхід щодо комплексної оцінки упаковки продукції харчової промисловості, який враховує запити споживачів та інтереси виробників, а також запропоновано напрямки вдосконалення упаковки та підвищення рівня її відповідності вимогам ринку.


Ключові слова
упаковка, показники, харчова промисловість, комплексна оцінка


Посилання
 1. Амблер Т. Практический маркетинг [Текст] / Т. Амблер; пер. с англ. под общей ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб : «Питер», 1999. – 400 с.
 2. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика : интегрированная цепь поставок [Текст] / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж.Клосс ; пер. с англ. – [2-е изд.] – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.
 3. Белановский С. А. Метод фокус-групп [Текст] / С.А. Белановский. – М. : Издательство Магистр, 1996. – 272 с.
 4. Белявцев М.І. Маркетинг : навч. посібник [Текст] / М.І. Белявцев, Л. Іваненко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 328 с.
 5. Бреслав Г.Э. Цветопсихология и цветолечение [Текст] / Г. . Бреслав. – СПб.: Б&К, 2000. – 212 с.
 6. Бреслав Г.Э. Цветопсихология и цветолечение для всех. – СПб.: Б&К, 2000. – 212с.
 7. Гаджинский A.M. Основы логистики: учеб. пособие [Текст] / А.М. Гаджинский. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1996. – 124 с.
 8. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посібник [Текст] / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 2000. – 327 с.
 9. Гірченко Т.Д. Маркетинг: навч. посібник [Текст] / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 255 с.
 10. Закон України «Про захист прав споживачів» вiд 12.05.1991 № 1023-XII із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.
 11. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
 12. Залманова М.Е. Закупочная и распределительная логистика: учеб. пособие [Текст] / М.Е. Залманова. – Саратов : СПИ, 1992. – 82 с.
 13. Кальченко А.Г. Логістика: навч. посібник [Текст] / А. Г. Кальченко, В.В. Кривещенко. – [вид. 2-ге]. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
 14. Костоглодов Д.Д. Распределительная логистика [Текст] / Д.Д. Костоглодов, Л.М. Харисова. – М. : ЗБ, 1997. – 127 с.
 15. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – [пер. с англ.] – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
 16. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: підручник [Текст] / Є. Крикавський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
 17. Леви М. Основы розничной торговли [Текст] / М. Леви, Б. Вейтц. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.
 18. Литвинов О. Информация о товарах для потребителей в торговой сети [Текст] / О. Литвинов // Стандарты и качество. – 2002. – №5. – С. 70-75.
 19. Логистика: уч. пос. [Текст] / под ред. проф. Б.А. Аникина. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 220 с.
 20. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посібник [Текст] / Ю.Є. Петруся. – К: Знання, 2007. –325 с.
 21. Райс Э. Маркетинговые войны [Текст] / Э. Райс, Дж. Траут. – СПб.: Питер, 2005. – 256 c.
 22. Хайн Т. Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, бутылок, консервных банок итюбиков [Текст] / Т. Хайн. – СПб.: Азбука-Терра, 1997. – 288с.
 23. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: навч. посібник [Текст] / О.М. Шканова. –К.: МАУП, 2003. – 160 с.