Місце трудової зайнятості населення в економічних системах та маркетингове прогнозування розвитку підприємства

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович
Сторінки:
132 - 143
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто питання маркетингового прогнозування в промисловості. Проаналізовано тенденції зміни заробітної плати в столиці та регіонах України за останні роки як одного з необхідних чинників для створення реальних прогнозів. Показано, що в економічних системах при певних технологіях, кваліфікації людей, даній заробітній платі можна ефективно використовувати тільки певні методи прогнозування.


Ключові слова
трудова зайнятість населення, середня заробітна плата, маркетинговий прогноз, методи маркетингового прогнозування


Посилання
 1. Малинецкий Г.Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику / Г.Г. Малинецкий. – М. : Эдиториал УРСС, 2000.
 2. Тєлєтов О.С. Поняття синергізму в економічних системах / О.С. Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2003. – № 3. – С. 158–166.
 3. Самсонкін В.М. Моделювання функціональної діяльності економічних систем, що самоорганізовуються / В.М. Самсонкін, О.С. Тєлєтов // Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія / [С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко, Л.Г. Мельник та ін. ; за ред. С.М. Ілляшенка]. – Суми : Унів. кн., 2005. – С. 304–340.
 4. Тєлєтов О.С. Маркетингова політика в умовах економічних криз / О.С. Тєлєтов // Зб. тез Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». – 1-3. 10. 2009. – Суми : Мрія-1. – 2009. – С. 214–216
 5. Малинецкий Г.Г. Нелинейная динамика и проблемы прогноза / Г.Г. Малинецкий, С.П. Курдюмов // Вестник Российской акад. наук. – 2001. – №3, Т. 71. – С .210–232.
 6. Waldrop M.M. Complexity: The emerging science at the edge of order and chaos / M.M. Waldrop. – New York : Touchstone, 1993.
 7. Національна стратегія розвитку «Україна-2015». Громадсько-політичне об’єднання «Український форум». – К.: 2008. – 74 с.
 8. Телетов А.С. Основы маркетинга : учебное пособие [для вузов] / А.С. Телетов. – 3-е изд. – Сумы : Мрія-1, 2006. – 134 с.
 9. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии : уч. пос. для вузов / П.Г. Перерва. – Харьков : Основа, 1993. – 286 с.
 10. Тєлєтов О С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення : [монографія] / О.С. Тєлєтов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2002. – 231 с.
 11. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження : [навчальний посібник для ВНЗ] /
 12. О.С. Тєлєтов. – Київ : Знання України, 2010. – 299 с.
 13. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.
 14. Телетов А.С. Концепция пробного маркетинга как критерий оценки
 15. целесообразности инновационной деятельности в условиях депрессивного развития / А.С. Телетов, Е.И. Нагорный // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». Секція 5. Суми - 2008. – С. 173- 176
 16. Тєлєтов О.С. Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства / О.С. Тєлєтов, Є.І. Нагорний // Вісник СумДУ Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 150-158.
 17. Тєлєтов О.С. Формування поняття «Маркетингове тестування» в контексті створення нової продукції / О.С. Тєлєтов, Є.І. Нагорний // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №5, Т.3. – С. 116–120.