Method of product portfolio analysis based on optimization models

Authors:
V.M. Lozyuk
Pages:
90 - 95
Language:
Russian
Cite as:


Annotation

The research is devoted to optimization of the structure of product portfolio of trading company with using the principles of the investment modeling. We further developed the models of investment portfolio optimization, using the known Markowitz and Sharp methods to determine the optimal portfolio of trade company. Adapted to the goods market the models in this study could be applied to the business of trade companies.


Keywords
SKU, portfolio, optimal product portfolio, profitability, risk


Links
  1. Markowitz Harry Max. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets / Harry Max Markowitz. - Basil Blackwell,1987.
  2. Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie / I. Ansoff. - M. : Ekonomika, 1989. - 358 s.
  3. Zhdanov I. Investicionnyy portal BeInTrend.RU Postroenie portfelya G. Markovica dlya rossiyskogo fondovogo rynka [Elektronnyy resurs]. I. Zhdanov. - Rezhim dostupu: http://www.beintrend.ru/stati-fx/excel-treyderu/postroenie-portfelya-g-markovitsa-dlya-rossiyskogo-fondovogo-rinka.
  4. Kolyuzhnova N.Ya. Marketing: obshchiy kurs : ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po napravleniyu 521600 <> / pod red. N.Ya. Kolyuzhnovoy, A.Ya. Yakobsona. - M. : Izd-vo Omega-L, 2006. - 476 s.
  5. Kotler F. Marketing ot A do Ya. - SPb : Izdatelskiy dom <>, 2003. - 224 s.
  6. Kulibanova V.V. Prikladnoy marketing. - SPb. : Izdatelskiy dom <>, 2003. - 272 s.
  7. Savchuk V.P. Finansovyy menedzhment / V.P. Savchuk - K. : Companion, 2008. - 884 s.
  8. Sharp U. Investicii : uchebnik. / U. Sharp, A. Dzh. Gordon, Dzh. V. Beyli. - M. : Infra-M, 2003. - 1028 s.