Development of complex sales promotion of educational services in the specialty «Management of innovation activities»

Authors:
V.V Bozhkova, J.O. Timokhina
Pages:
75 - 79
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In this article describes the complex of sales promotion of educational services in the specialty "Management of innovation activity" and proposed plan of decision to boost sales promotion for a new specialty in the Ukrainian education market.


Keywords
innovation management, sales promotion, target consumer groups, educational services, university


Links
  1. Prus L. Teoretichni zasadi upravlinnya konkurentospromozhnistyu vishchih navchalnih zakladiv [Elektronniy resurs] / L. Prus. // Visnik TDEU. - 2006. - no 2. - Rezhim dostupu: http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/u2Vay9.pdf.
  2. Osnovy marketinga /[ Gari Armstrong, Veronika Vong, Filip Kotler, Dzhon Sonders] . - M. : OOO <>, 2010. - 1200 s.
  3. Rodionov O.V. Marketing osvitnih poslug VNZ [Elektronniy resurs] / O.V. Rodionov // Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu. - 2010. - no 5. - Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_5_3/46rod.pdf.
  4. Bratanich B. Osvitniy marketing u konteksti globalizaciyi [Elektronniy resurs] /.B. Bratanich // Filosofiya osviti. - 2006. - no 3(5). - Rezhim dostupu: www.philosophy.ua/lib/6bratanich-fo-3-5-2006.pdf.
  5. Yakimenko I.M. Marketingovi zasadi rozvitku rinku osvitnih poslug [Elektronniy resurs] / I.M. Yakimenko. - Rezhim dostupu: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2008_21/Yakymenko.pdf.
  6. Vohmenceva N.V. Teoriya i praktika prodazh [Elektronnyy resurs]: kurs lekciy / N.V. Vohmenceva. - Barnaul : Izd-vo AltGTU, 2004. - 132 s. - Rezhim dostupu: http://izdat.secna.ru/arhiv/ifiles/3110051726/3110051726.pdf.