Research of the technological innovation impact in the technology market and enterprise development

Authors:
O.G. Shevliuga, O.M. Olefirenko
Pages:
38 - 44
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The impact of technological innovation in development of the company is examined in the article, an association between different types of innovation in one of the classifications is determined. The factors that affect the state of today's technology market are determined, and the structure of this market is developed.


Keywords
technological innovation, innovative way of development, international technology market, diffusion of technology, production capabilities


Links
  1. Illyashenko S.M. Innovaciyniy menedzhment: pidruchnik / S.M. Illyashenko. - Sumi : Universitetska kniga, 2010. - 334 s.
  2. Ivashkovskiy S.N. Mikroekonomika: ucheb. / S.N. Ivashkovskiy. - 2-e izd., ispr. i dop. - M. : Delo, 2001. - 416 s.
  3. Kardash V.Ya. Tovarna innovaciyna politika: pidruchnik / V.Ya. Kardash, I.A. Pavlenko, O.K. Shafalyuk. - K. : KNEU, 2002. - 266 s.
  4. Krasnokutska N.V. Innovaciyniy menedzhment: navch. posibnik / N.V. Krasnokutska. - K.: KNEU, 2003. - 504 s.
  5. Makkonel K.R. Ekonomiks: principy, problemy i politika / K.R. Makkonel, S.L. Bryu; per. s 13-go angl. izd. - M. : INFRA-M, 1999. - XXXIV, 974 s.
  6. Menedzhment ta marketing innovaciy: monografiya; za zagalnoyu redakciieyu d.e.n., prof. S.M. Illyashenka. - Sumi : VTD <>, 2004. -  616 s.
  7. Sumina O.N. Razvitie rynka tehnologicheskih innovaciy v Ukraine v processe internacionalizacii nauki i tehnologii / O.N. Sumina, Yu.Ya Tkachuk. // Marketing i menedzhment innovaciy. - 2011. -  no2. - S. 139-144.
  8. Filipenko A.S. Svitova ekonomika: pidruchnik / A.S. Filipenko, V.S. Budkin, O.I. Rogach ta in. - K. : Libid, 2007. - 640 s.
  9. Ekonomika predpriyatiya: uchebnik dlya vuzov. - 5-e izd. / pod red. akad. V.M. Semenova. - SPb. : Piter, 2008. - 416 s.