Use of instruments of environmental marketing concept in sustainable development of the region

Authors:
V.I. Yarema, O.D. Lendyel, C.I. Myshko
Pages:
222 - 232
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In article deals the main directions of environmental marketing for the effective implementation of sustainable development. The role of state bodies, enterprises, organizations and the public in implementing environmental marketing.


Keywords
environmental marketing, environmental needs, concept of ecological marketing region, marketing of environmental services, environmental audits


Links
 1. Osnovy marketinga / [F. Kotler, G. Armstrong, D. Sonders, V. Vong]. - 2-e evrop. izd. - SPb. : Izdat. Dom <>, 1998. - 1056 s.
 2. Illyashenko S. Ekologichniy marketing / S. Illyashenko, O. Prokopenko // Ekonomika Ukrayini. - 2003. - no 12. - S. 56-62.
 3. Sabadash V.V. Ekologichni konflikti: teoretiko-metodologichni aspekti ekologo-ekonomichnogo doslidzhennya / V.V. Sabadash // Staliy rozvitok ta ekologichna bezpeka suspilstva v ekonomichnih transformaciyah / [N.M. Andrieieva, V.O. Barannik, Ie.V. Bielashov ta in.]; za naukovoyu redakciieyu d.e.n., prof. Ie.V. Hlobistova - Simferopol : PP <>, 2010. - S. 336-357.
 4. Fuller D.A. Sustainable marketing: Managerial-ecological issues / D.A. Fuller. - London, 1999. - 395 p.
 5. Hawken P. The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustain ability / P. Hawken. - N.Y. : Harper Business: Harper Collins, 1993. - XVI. - 250 p.
 6. Misra K.B. Clean production: environmental and economic perspectives / Ed. K.B. Misra. - Berlin et al. : Springer, 1996. - XX, 853 p. - R. 847-853.
 7. Morris J. Green Goods? Consumers, product labels and the environment / J. Morris // IEA Studies on the Environment. - London : The Institute of Economic Affairs, 1997. - no8. - 71 r.
 8. Regionalna politika stalogo rozvitku: metodologiya formuvannya, mehanizmi realizaciyi : monografiya / Z.V. Gerasimchuk; Nacionalna akademiya nauk Ukrayini, In-t regionalnih doslidzhen. - Luck : Nadstir'ya, 2001. - 528 s.
 9. Vichevich A.M. Ekologichniy marketing : navch. posibnik / A.M. Vichevich, T.V. Vaydanich, I.I. Didovich, A.P. Didovich. - L. : Afisha, 2003. - 242 s.
 10. Sadchenko E.V. Ekologicheskiy marketing: ponyatiya, teoriya, praktika i perspektivy / E.V. Sadchenko, S.K. Harichkov. - Odessa, Inst. problem rynka i ek.- ekol. issled. NAN Ukrainy, 2001. - 146 s.
 11. Veklich O.O. Suchasniy stan ta efektivnist ekonomichnogo mehanizmu ekologichnogo regulyuvannya / O.O. Veklich // Ekonomika Ukrayini. - 2003. - no10. - S. 62-70.
 12. Shubravska O.V. Staliy ekonomichniy rozvitok: ponyattya i napryam doslidzhen / O.V. Shubravska // Ekonomika Ukrayini. - 2005. - no 1. - S. 36-42.
 13. Kotler F. Osnovy marketinga / F. Kotler. - M. : Progress, 2001. - 736 s.
 14. Sadchenko O.B. Integruyucha rol ekologichnogo marketingu v regionalnomu vidtvorenni i stalomu rozvitku / O.B. Sadchenko // Regionalna ekonomika. - 2001. - no4. - S. 123-131.
 15. Osnovi ekologiyi. Ekologichna ekonomika ta upravlinnya prirodokoristuvannyam : pidruchnik / [L.G. Melnik, M.K. Shapochka, O.F. Balackiy ta in.]; za zag. red. L.G. Melnika ta M.K. Shapochki. - Sumi : VTD <>, 2005. - 759 s.
 16. Oficiyniy sayt Programi ekologichnogo markuvannya v Ukrayini [Elektronniy resurs] // VGO <>. - Rezhim dostupu: http://ecolabel.org.ua/.
 17. Orhuska konvenciya. Zvit z vikonannya Planu diy shchodo vikonannya rishennya Storin Orhuskoyi konvenciyi III/6f [Elektronniy resurs] // Ministerstvo ekologiyi ta prirodnih resursiv Ukrayini. - Rezhim dostupu: http://www.menr.gov.ua/content/article/id/31.
 18. Dillik T. Koncepciya <> rukovodstva predpriyatiem / T. Dillik // Problemy teorii i praktiki upravleniya. - 1993. - no4. - S. 75-91.