Creation of the mechanism of innovative safety of the enterprise on the basis of a marketing component

Authors:
L.V. Vaganova
Pages:
202 - 208
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The grounds of the creating an innovative enterprise security were considered in the article, the scheme of organizational and economic mechanism of providing was offered and principles of that formation were selected . Marketing component an innovations providing in the provision an innovative component of economic security at enterprise was determined.


Keywords
innovative safety, scheme of organizational economic mechanism (SОЕМ), principles, marketing component of introduction of innovations


Links
 1. Gubskiy B.V. Ekonomichna bezpeka Ukrayini: metodologiya vimiru, stan ta strategiya zabezpechennya / B.V. Gubskiy. - K. : DP <>, 2001. - 122 s.
 2. Illyashenko S.M. Upravlinnya innovaciynim rozvitkom : navch. posib. / S.M. Illyashenko. - [2-ge vid., pererob. i dop.]. - Sumi : VTD <>; K. : Vidavnichiy dim <>, 2005. - 324 s.
 3. Kosencev V. Nacionalna bezpeka Ukrayini: problemi ta shlyahi realizaciyi prioritetnih nacionalnih interesiv : monografiya / V. Kosencev, I. Binko. - K. : NISD, 1996. - 320 s.
 4. Krasnoshchokova Yu.V. Innovaciyna bezpeka pidpriiemstva yak zaporuka konkurentospromozhnosti v umovah integraciyi [Elektronniy resurs] / Yu.V. Krasnoshchokova // Upravlinnya rozvitkom. - 2011. - no 4 (101) - S. 177-178. - Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_4/u1104kr4.pdf.
 5. Loshenyuk I. R.Mehanizm upravlinnya innovaciynoyu marketingovoyu diyalnistyu pidpriiemstva / I. Loshenyuk // Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitet. Ekonomichni nauki. - 2010. - no 6. - T. 4. - S. 99-101.
 6. Maksimova T.S. Formuvannya innovaciynoyi politiki pidpriiemstva / O.V. Filimonova, K.V. Lishtvan // Ekonomichniy visnik Donbasu. - 2010. - no 2 (20) - S. 181-183.
 7. Magidov E.G. Federalnaya innovacionnaya sistema / E.G. Magidov // Innovacii. - 1997. - no 2. - S. 36.
 8. Oleynikov E.Ya. Voprosy innovacionnoy politiki i ekonomicheskoy bezopasnosti deyatelnosti predpriyatiy / pod red. E.Ya. Oleynikova. - M., 1992. - 210 s.
 9. Polinkevich O.M. Principi innovaciynoyi diyalnosti v upravlinni pidpriiemstvom [Elektronniy resurs] / O.M. Polinkevich // Luckiy nacionalniy tehnichniy universitet. - Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_2/37.pdf.
 10. Fathutdinov R.A. Innovacionniy menedzhment / R.A. Fathutdinov. - SPb. : Piter, 2006. - 448 s.
 11. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Issledovanie priprinimatelskoy pribyli, kapitala, kredita, procenta i cykla konyunktury ) / Y. Shumpeter; [per. s angl. V.S. Avtonomov]. - M. : Ekonomika. 1995. - 540 s.