Limitations and directions technical and economic development of Ukraine in the globalization

Authors:
О.G. Kirdina
Pages:
179 - 184
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The authors elucidate the sources of the problems of technical and economic development of Ukraine and the benchmark for their solution.


Keywords
globalization, technological way, innovation activity


Links
  1. Voytovich R.V. Vpliv globalizaciyi na sistemu derzhavnogo upravlinnya (teoretichno-metodologichniy analiz) : monografiya / Za zag. red. d-ra filos. nauk., prof. V.M. Knyazieva. - K. : Vid-vo NADU, 2007. - 680 s.
  2. Geiec V. Innovativno-innovaciyniy shlyah rozvitku - modernizaciyniy proekt rozvitku ukrayinskoyi ekonomiki i suspilstva pochatku HHI stolittya / V. Geiec // Bankivska sprava. - 2003. - no 4. - S. 3-32.
  3. Konkurentna politika derzhavi v umovah transformaciyi nacionalnoyi ekonomiki: monografiya / [A.G. Gerasimenko, L.S. Golovko, L.I. Didkivska ta in.]; za zag. red. V.D. Lagutina. - K. : Kiyiv. nac. torg.-ekon. un-t, 2008. - 308 s.
  4. Pavlovska O.D. Konkurentospromozhnist nacionalnih ekonomik v umovah investiciynoyi globalizaciyi: avtoref. dis... kand. ekon. nauk: spec. 08.05.01 - Svitove gospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosini / O.D. Pavlovska. - Kiyiv, 2004. - 18 s.
  5. Bubenko P. Pochemu tormozyatsya innovacionnye processy v Ukraine / P. Bubenko, V. Gusev // Ekonomika Ukrainy. - 2009. - no 6 (563). - S. 30-38.
  6. Polunieiev Ie.V. Tehnologiya ekonomichnogo prorivu: konkurentospromozhnist krayini ta viznachennya strategichnih prioritetiv / Ie.V. Polunieiev // Demografiya ta socialna ekonomika. - 2008. - no2(10). - S. 29-41.
  7. Fedulova L. Tehnologicheskaya gotovnost ekonomiki Ukrainy k novym vyzovam v usloviyah otsutstviya tehnologicheskoy politiki / L. Fedulova // Ekonomika Ukrainy. - 2010. -no9. - S. 12-26.