Impact of method of business system integration to business space on innovative strategy choice

Authors:
L.K. Glinenko
Pages:
172 - 178
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Existing typology of methods of business system integration to business space and interdependences between the method of integration, type of development strategy, integration and innovative strategy are studied. The matrix of mutual accordance of these strategies and methods of integration of business system into business space is developed. Application of the matrix can efficiently support the forming of the agreed non-contradictory set of strategies.


Keywords
business system, business space, integration, integration layer


Links
 1. Glinenko L.K. Strategichne upravlinnya rozvitkom biznes-sistem v ekonomici Ukrayini : monografiya / L.K. Glinenko. - Lviv : Noviy Svit - 2000, 2009. - 776 s.
 2. Efremov V.S. Biznes-sistemy postindustrialnogo obshchestva / V.S. Efremov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - 1999. - no 5. - S. 3-25.
 3. Efremov V.S. Organizacii, biznes-sistemy i strategicheskoe planirovanie /  V.S. Efremov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - 2001. - no 2. - S. 3-30.
 4. Efremov V.S. Strategicheskoe planirovanie v biznes-sistemah / V.S Efremov. - M. : Finpres, 2001. - 240 s.
 5. Ivanova T.Yu. K voprosu o virtualizacii biznes-sistem [Elektronnyy resurs] / T.Yu. Ivanova, V.I. Prihodko - Rezhim dostupa: www.dis.ru/manag/arhiv/2004/2/8.html.
 6. Glinenko L. Sposobi integruvannya biznes-sistem u biznes-prostir / L. Glinenko // Visnik Lvivskogo universitetu. Seriya ekonomichna. - Lviv : LNU. - 2007. - Vip. 37 (1). - S. 285-289.
 7. Bahay M. Alhimiya rosta [Elektronniy resurs] / M. Bahay, S. Kouli, D. Uayt. - Rezhim dostupu: www.vestnikmckinsey.ru.
 8. Results of the community innovation survey 2008 (CIS2008) [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database.
 9. Strategii biznesa: Analiticheskiy spravochnik [Elektronniy resurs] / [Ayvazyan S.A., Balkind O.Ya., Basnina T.D. i dr.]; pod red. G.B.Kleynera. - M. : KONSEKO, 1998. - 331 s. -.Rezhim dostupu: http://www.aup.ru/books/m71/.
 10. Staki Dzh. Kogda nuzhna i ne nuzhna vertikalnaya integraciya [Elektronniy resurs] / Dzh. Staki, D. Uayt. - Rezhim dostupu: www.management.com.ua/strategy/str117.html.
 11. Dey Dzhordzh S. Strategicheskiy marketing / Dey Dzhordzh S.- M. : Eksmo, 2003. - 640 s.
 12. M&A Method Acquisition Integration Approaches [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: www.valuebasedmanagement.net/methods_haspeslagh_acquisition_integration_approaches.html.