Management distributive stream processes on the basis of innovative measures

Authors:
О.V. Stepanenko
Pages:
154 - 159
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article considered essence of distributive stream processes, analytical researches are represented in area of logistiction of distributive stream processes on the basis of innovative measures. Grounded essence of process of logistiction stream processes and estimation of its efficiency.


Keywords
distributing, distributive stream processes, logistiction, innovative approaches, indexes of efficiency of logistiction


Links
  1. Golikov E.A. Marketing i logistika: ucheb. posob. [ dlya stud. vuzov] / E.A. Golikov. - M. : Akademichnyy proekt, 2006. - 448 s.
  2. Gonchar L.A. Efektivnist komerciynoyi logistiki za paradigmoyu stvorennya logistichnih sistem / L.A. Gonchar // Ekonomika: problemi teoriyi ta praktiki: zb. nauk. prac. -- 2008. - Vip. 241, - T. 1. - S.82-89
  3. Kristofer M. Logistika i upravlenie cepochkami postavok / M. Kristofer, pod obshch. red. V.S. Lukinskogo. - SPb.: Piter, 2004. - S. 286-291.
  4. Mihaylov D.M. Novaya sistema organizacii biznesa / D.M. Mihaylov. - M. : KNORUS, 2006. - 256 s.
  5. Anikin B.A. Kommercheskaya logistika: ucheb. [dlya stud. vuzov] / B.A. Anikin, A.P.Tyapuhin. - M. : TK Velbi, Izd-vo <>, 2000. - 432 s.
  6. Krikavskiy Ie.V. Logistika: kompendium i praktikum: navch. posib [dlya stud VNZ] / Ie.V. Krikavskiy, N.I. Chuhray, N.V. Chornopiska. - K. : Kondor, 2006. - 340 s.
  7. Kotler F. Osnovi marketingu / F. Kotler. - M. : Progres, 1990. - 132.s.