Theoretical principles of marketing management in enterprise

Authors:
I.M. Komarnitsky, H.V. Tsar
Pages:
110 - 116
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Studied, analyzed and summarized theoretical basis of marketing management in the enterprise. It is improved determination of economic categories “marketing management”.


Keywords
marketing management, process, enterprise


Links
  1. Marketingoviy menedzhment : navch. posib. dlya stud. vishch. navch. zaklad. / [Belyavcev M.I., Vorobyov V.M., Kuznecov V.G. ta in.] ; za red. M.I. Belyavceva, V.N. Vorobyova;. - K. : Doneckiy nac. un-t., 2006. - 407 s.
  2. Marketingoviy menedzhment : navch. posib. / za red. L.V. Balabanovoyi. - 3-tie vid., pererob. i dop. - K: Znannya, 2004. - 354 s.
  3. Sayt Amerikanskoyi asociaciyi marketingu [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.marketingpower.com.
  4. Voychak A.V. Marketingoviy menedzhment / A.V. Voychak. - K. : KNEU, 2000. - 100 s. - (Navch.-metod. posibnik dlya samost. vivch. disc.).
  5. Marketingoviy menedzhment : navchalniy posibnik / [za red. d.e.n. I.M. Komarnickogo]. - Lviv : Apriori, 2007. - 1032 s.
  6. Voychak A.V. Marketingoviy menedzhment / A.V. Voychak- K. : KNEU, 1998. - 268s.
  7. Udalov T.G. Konkurentne pravo / T.G. Udalov - K. : Shkola, 2004. - 496 s.
  8. Osnovi ekonomichnoyi teoriyi: pidruchnik / [O.O. Mamaluy, O.A. Gricenko, L.V. Gricenko ta in.] - K. : Yurinkom Inter, 2003. - 480 s.
  9. Shcherban V.M Marketing / V.M. Shcherban - K.: Centr navchalnoyi literaturi, 2006. - 208 s.
  10. Kushnir I.G. Formuvannya organizaciynih sistem marketingovogo menedzhmentu v ptahivnichomu pid kompleksi APK: avtoref. dis. na zdobuttya stupenya kand. ekon. nauk: spec. 08.00.03 <> / I. G. Kushnir. - Kiyiv, 2007. - 16 s.