Risk management marketing seller

Authors:
M.T. Betz, L.I. Kucher
Pages:
99 - 105
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Defined by the authors interpretation of the nature of risk, described conditions of emerging risks, with emphasis on risk identification phase of marketing research and risk measurement process and the system of commodity risk management policy on the criteria of quality customer service and circuit analysis of chances - risks of the enterprise in the formation of the elements of commercial policy.


Keywords
risk management, marketing product policy, market chances


Links
  1. Balabanov I. Risk-menedzhment / I. Balabanova. - M., 1996. - 192 s.
  2. Elektronne naukove fahove vidannya <> [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua//postanova prezidiyi VAK Ukrayini no2-05/3 vid 08.07.2009.
  3. Ekonomichna enciklopediya. - K., 2002. - T. 3. - 952 s.
  4. Marketingovye strategii, plan i programma [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.thebookdeal.com/book_54_glava_47_7.1._Marketingovye_strategii,_.html.
  5. Starostina A.O. Risk-menedzhment v marketinge / A.O. Starostina, V.A. Kravchenko [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.4p.com.ua/content/riskmenedzhment-v-marketinge
  6. Chernova G.V. Praktika upravleniya riskami na urovne predpriyatiya / G.V. Chernova. - SPb. : Piter, 2000. - 176 s.
  7. Hohlov N.V. Upravlenie riskom / N.V. Hohlov. - M., 1999. - 239 s.