The modeling of the innovation market in the government stimulation system of its ecologization

Authors:
O.V. Prokopenko, E.Yu. Rogkova
Pages:
91 - 98
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

We propose a theoretical and methodological approach to the modeling of market innovation that allows you to identify potential methods of government incentives green innovation in enterprises. The method is based on an assessment of the degree of uneven distribution of ekodestruktivnogo impact businesses and types of such irregularity.


Keywords
market innovation, modeling market ekodestruktivnoe effect, uneven impact, state promotion, promotion of greening, stimulus


Links
  1. Borodin A.I. Ekologo-ekonomicheskoe upravlenie predpriyatiem : avtoref. dis. na soiskanie nauch. stepeni doktora ekon. nauk : spec. 08.00.05 <> / A.I. Borodin. - Kaliningrad, 2006. - 48 s.
  2. Makkonnell K.R. Ekonomiks: Principy, problemy i politika : [v 2 t.] / K.R. Makkonnell, S.L. Bryu ; per. s angl. 11-go izd. - T. 2. - M. : Respublika, 1993. - 400 s.
  3. Prokopenko O.V. Socialno-ekonomichna motivaciya ekologizaciyi innovaciynoyi diyalnosti. - Sumi: Vid-vo SumDU, 2010. - 395 s. [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://fem.sumdu.edu.ua/images/prokopenko/2010/2010_1.pdf.
  4. Tolstikova O.V. Formuvannya mehanizmu socialno-ekonomichnoyi motivaciyi pracivnika / O.V. Tolstikova // Upravlinnya rozvitkom. - 2008. - no 9. - S. 98-99.
  5. Topishko I. Koeficiient Dzhini / I. Topishko, L. Kalganova // Ekonomichna enciklopediya / [B.D. Gavrilishin, S.V. Mocherniy, O.A. Ustenko ta in.] : [u 3 t.]. - K. : VC <>, Ternopil: Akademiya narodnogo gospodarstva, 2000. - T. 1. - S. 778-780.
  6. Shevchuk L.M. Motivaciya ta stimulyuvannya yak diievi zasobi upravlinnya personalom / L.M. Shevchuk // Zbirnik naukovih prac / za red. M.I. Bahmata. - Kam'yanec-Podilskiy, 2008. - Vip. 16, T. 3. - S. 353-355.
  7. Shcherbak V. Zatratno-novacionnaya koncepciya <> / V. Shcherbak // Ekonomika Ukrainy. - 1998. - no2. - S. 53-59.