Organizational and economic prerequisites for the formation of a regional system of innovation

Authors:
A.O. Oksanych, G.O. Komarnycka
Pages:
79 - 85
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article contains analysis of reasons for the low-level innovation of the Ukrainian economy and directions of forming regional systems of the innovation. Three crucial elements were left justified for the competitive edge of the enterprise- the knowledge, motivating the staff and having capital at one's disposal. The author is presenting the structure of the regional system of the innovation and principles of for her forming.


Keywords
innovations, regional system of the innovation, competitiveness


Links
 1. Geiec V. Innovaciyni perspektivi Ukrayini: Monografiya / V. Geiec, V. Seminozhenko - H. : Konstanta, 2006. - 272s.
 2. Ukrayina u vimiri ekonomiki znan / red. akad. NAN Ukrayini V.M. Geycya. - K. : Osnova, 2006. - 592 s.
 3. Chuhno A.A. Tvori: [u 3 t.] // T. 2: Informaciyna postindustrialna ekonomika: teoriya i praktika / A.A. Chuhno. - K. : NAN Ukrayini, Kiyiv. nac. un-t im. T.G.Shevchenka, Nauk.-doslid. fin. in-t pri M-vi fin. Ukrayini, 2007. - 712 s.
 4. Kuzmenko O. Osoblivosti nacionalnoyi innovaciynoyi sistemi Ukrayini / O. Kuzmenko // Shid. - 2006. - no4 (76). - S. 53-57.
 5. Poruchnik A. Regionalna innovaciyna sistema yak osnova pidvishchennya mizhnarodnogo konkurentnogo statusu nacionalnih regioniv / A. Poruchnik, I. Brikova // Visnik Kiyivskogo nacionalnogo ekonomichnogo universitetu, 2006. - S. 134-173
 6. Kuzmin O.Ie. Suchasniy menedzhment: navch.-prikl. posibnik / O.Ie. Kuzmin. - Lviv: Centr Ievropi, 1995. - 175 s.
 7. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. ? 2 ed. ? Simon & Schuster, 1998. ? 396 p.
 8. American Competitiveness Initiative. ? Washington (D.C.) : Domestic Policy Council, Office of Science and Technology Policy, 2006.
 9. Naukova ta innovaciyna diyalnist v Ukrayini. Statistichniy zbirnik [Elektronniy resurs]. ? Rezhim dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/
 10. Kirichenko I.I. Shlyahi aktivizaciyi innovaciynoyi diyalnosti v regioni / I. Kirichenko // Socialniy menedzhment i upravlinnya informaciynimi procesami. Seriya <>: Zb. nauk. prac DonDUU. ? Doneck : DonDUU, 2006.. Vip. 61. ? T. VII ? S. 116-122.
 11. Budnikevich I.M. Naukova skladova innovaciynogo potencialu regionu / I.M. Budnikevich, T.Ie. Korniienko // Strategichni prioriteti rozvitku regioniv u sistemi ekonomichnoyi politiki v Ukrayini: Materiali HII Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi. Naukoviy visnik ChTEI KNTU. Vipusk 2. - Chernivci : Zoloti litavri, 2001.  - S.102-107
 12. Valyuh A.M. Stvorennya organizaciynoyi modeli upravlinnya sistemoyu regionalnoyi innovaciynoyi diyalnosti / A.M. Valyuh // Visnik Ukrayinskogo derzhavnogo universitetu vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannya. Ekonomika: zb. nauk. pr. - Rivne : UDUVGP. - 2003. - Vip. 1(20). - S. 492-497.
 13. Volosyuk M.V. Pidvishchennya efektivnosti regionalnogo upravlinnya innovaciynim rozvitkom / M.V. Volosyuk // Ekonomist. ? 2006. ? no8. ? S. 58-62.
 14. Tarasova V.V. Faktori formuvannya regionalnih innovaciynih kompleksiv / V.V. Tarasova // Zbirnik naukovih prac. / Vidp. red. V.Ie. Novickiy. - K.: Institut svitovoyi ekonomiki i mizhnarodnih vidnosin NAN Ukrayini, 2003. - Vip. 34  - S. 230-236.